Prace dyplomoweLp. Temat zgłoszony przez Temat Abstrakt Miejsce realizacji tematu
1 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Opracowanie bazy danych GIS na potrzeby monitorowania stanu OUOW "Żelazny Most" Przegląd literatury w zakresie systemów informatycznych zbiorników odpadów poflotacyjnych. Charakterystyka OUOW "Żelazny Most", ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych pomiarów. Opracowanie projektu struktury bazy danych GIS danych referencyjnych, tematycznych oraz pomiarowych w tym czynników zagrożeń na potrzeby analiz stanu obiektu i jego otoczenia. Określenie źródeł i formatów. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny Aplikuj
2 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza możliwości awaryjnego zwrotu zrzutu wód nasadowych z OUOW "Żelazny Most" Celem pracy jest analiza możliwości awaryjnego zrzutu wód nasadowych z OUOW "Żelazny Most" i ocena ewentualnych skutków tego zrzutu. Analiza dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy OUOW w zakresie gospodarki wodnej i szlamowej, wykonanie bilansu wód, prognoza pojemności akwenu wód nasadowych w miarę przyrostu wysokości składowania odpadów, analiza hydrauliczna i opis zasad pracy istniejących ujęć wód, wariantowa analiza możliwości awaryjnego zrzutu wód nasadowych (naturalne cieki wodne, tereny przyległe, zbiornik retencyjny, Kwatera Południowa), określenie skutków zrzutu awaryjnego dla każdego z analizowanych wariantów, rekomendacja wariantu optymalnego wraz z uzasadnieniem, opracowanie wytycznych dla eksploatacji. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny Aplikuj
3 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Studium techniczne budowy stacji zagęszczenie odpadów wydobywczych w rejonie ZWR Celem pracy jest analiza możliwości budowy Stacji Zagęszczenia Odpadów (SZO) w rejonach komory rozrządu LG dla odpadów z ZWR Lubin i komory RG PG dla odpadów z ZWR Rudna i ZWR Polkowice oraz opracowanie studium technicznego tych SZO wraz z infrastrukturą techniczną (rurociągi tłoczne odpadów, zbiorniki retencyjne wód technologicznych, pompownie). Opis ogólnych zasad funkcjonowania OUOW, analiza dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy OUOW w zakresie gospodarki wodnej i szlamowej w tym projekt Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów, analiza istniejącej infrastruktury technicznej w systemie gospodarki odpadowej KGHM, wykonanie bilansu wód technologicznych, bilansu mas odpadów dla poszczególnych ZWR, opracowanie schematu technologicznego dla każdego strumienia odpadów(rudniańskie, lubińskie, polkowickie), odrębne dla każdego strumienia odpadów określenie podstawowych obiektów, urządzeń i instalacji oraz ich podstawowe parametry i gabaryty, analiza planów sytuacyjno -wysokościowych oraz map ewidencyjnych studium lokalizacyjne - rozmieszczenie obiektów w planie i wyznaczenie tras dla instalacji z uwzględnieniem Obiektu Głównego, Kwatery Południowej, OUOW Gilów - szacunkowe zestawienie kosztów inwestycyjnych (CAPEX) i eksploatacyjnych (OPEX), opracowanie wytycznych do prac projektowych i przedprojektowych. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny Aplikuj
4 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Wpływ zawartości frakcji drobnej na wybrane parametry mechaniczne materiałów rozdrobnionych - praca doktorska (SGGW Warszawa) Analiza wpływu zawartości frakcji drobnej na wytrzymałość na ścianie w warunkach bez odpływu i parametry odkształceniowe odpadów OUOW "Żelazny Most". W ramach realizacji celu pracy powinny zostać przeanalizowane wyniki badań laboratoryjnych i terenowych osadów pod kątem wpływu zawartości frakcji drobnej na parametry mechaniczne osadów z uwzględnieniem sposobu przygotowania próbek do badań. W celu opisania powyższych zagadnień niezbędne będzie wykorzystanie wyników laboratoryjnych i terenowych osadów zdeponowanych w OUOW "Żelazny Most" (badania właściwości fizycznych, badania trójosiowe, badania edometryczne, badania w konsolidometrze, testy sedymentacyjne, sondowania, badania DMT i Cross-Hole). KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny Aplikuj
5 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza technologiczno-ekonomiczna modernizacji rurociągu zrzutowego wody nadosadowej z OUOW "Żelazny Most" do rzeki Odra w Głogowie. Przedstawienie sposobów technicznych zrzutu wody nadosadowej do rzeki Odra będących w zgodzie z obowiązującym prawem i przepisami ochrony środowiska wykorzystując istniejącą instalację zrzutową, projekt ideowy, rysunki oraz opis techniczny dla dwóch rozwiązań, analiza finansowa zaproponowanych rozwiązań, studium wykonalności proponowanych rozwiązań: prawne, techniczne. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny Aplikuj
6 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Odsalanie wód z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Wody wypompowywane z Oddziału ZG Rudna, mimo mniejszej ich objętości w stosunku do pozostałych zakładów (ok 2 razy mniejszej niże w przypadku Oddziału ZG Lubin i ok. 3,5 razy mniejszej niż w przypadku Oddziału ZG Polkowice), mają główny wpływ na charakterystykę jakościową wód technologicznych. Związane jest to z zawartością substancji rozpuszczonych, aż 46 razy większą niż w przypadku Oddziału ZG Lubin i 12 razy większą niż w przypadku wód pochodzących z Oddziału ZG Polkowice - Sieroszowice. Praca powinna obejmować analizę ekonomiczną uzasadnionych metod (w tym odnawialnych źródeł energii) możliwych do zastosowania w celu odsolenia wód, przed ich odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub ponownym wykorzystaniem do produkcji. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny Aplikuj
7 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Opracowanie możliwości eliminacji strat ciepła w procesie termicznego suszenia koncentratu miedzi. Suszarki obrotowe są ogrzewane gazem ziemnym w celu uzyskania odpowiedniej temperatury do procesu suszenia koncentratu miedzi, konstrukcja części obrotowej jest stalowa przez co występują duże utraty ciepła co generuje straty. Celem pracy jest analiza utraty ciepła oraz opracowanie metody minimalizującej utratę ciepła. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
8 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Opracowanie możliwości odseparowania gazów i innych części lotnych w procesie suszenia Suszarki obrotowe są ogrzewane gazem ziemnym w celu uzyskania odpowiedniej temperatury do procesu suszenia koncentratu miedzi, podczas suszenia oprócz pary wodnej i spalin gazowych powstają związki lotne. Celem pracy jest analiza występujących substancji powstałych w wyniku suszenia oraz zaproponowanie możliwości oczyszczenia KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
9 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Opracowanie możliwości eliminacji zanieczyszczeń z urobku przed procesem przesiewania. Z Urobkiem wydobywanym przez KGHM znajduje się dużo zanieczyszczeń typu złom, pozostałości po przewodach strzelniczych itp. i itd. Do tych czas nie ma dobrej metody do odseparowania zanieczyszczeń . Celem pracy jest opracowanie metody odseparowania nieczystości od urobku. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
10 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Opracowanie możliwości obniżenia hałasu generowanego przez kruszarki młotkowe poprzez ich modernizację. Na oddziale rozdrabniali pracuje sześć Kruszarek młotkowych które podczas pracy generują hałas przekraczający 95 dB. Celem pracy jest analiza stanowiska pracy oraz dobór metody wygłuszenia Kruszarek lub sposobu odizolowania kruszarek od pozostałej części hali. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
11 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza porównawcza wpływu rozruchu silnika synchronicznego SMH-1732T 6kV o rozruchu bezpośrednim i silnika asynchronicznego synchronizowanego typu SAS1732 na sieć energetyczną O/ZWR Rejon Rudna Praca winna opisywać występujące zjawiska sieciowe przy bezpośrednim rozruchu silnika synchronicznego z magnesami trwałymi oraz silnika asynchronicznego synchronizowanego SN oraz wpływ rozruchu tych silników na parametry jakościowe sieci SN. w pracy winny się znaleźć także metody poprawy tych parametrów dla każdego rodzaju napędu. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
12 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Opracowanie algorytmów wprowadzania do stosowania przemysłowego nowych odczynników flotacyjnych w O/ZWR W zakładach wzbogacania stale prowadzone są działania mające na celu dobór odczynników zbierających do specyfiki procesu technologicznego realizowanego w O/ZWR. Stąd w O/ZWR prowadzona jest zakrojona na szeroką skalę działalność badawcza, mająca na celu wytypowanie nowych i skuteczniejszych od aktualnie stosowanych zbieraczy. Oczekiwanym jest, że w ramach realizacji pracy zostanie opracowany algorytm postępowania, który pozwoli podjąć decyzje o zasadności wprowadzenia nowego odczynnika flotacyjnego do praktyki przemysłowej. Praca obejmuje analizę aktualnie stosowanej metodyki wprowadzenia odczynników flotacyjnych do procesu technologicznego, jej ocenę oraz określenie koniecznych do wprowadzenia zmian. Zmiany powinny obejmować wprowadzane obostrzenia formalno-prawne dotyczące zakupu i stosowania chemikaliów w procesie przemysłowym oraz możliwości badania jakości dostarczanych odczynników, zarówno do badań laboratoryjnych jak i przemysłowych. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
13 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Określenie możliwości analizy online składu litologicznego urobku kierowanego do młynów I mielenia Zarządzanie procesami przemysłowymi poprzez przetwarzanie i analizę danych procesowych nabiera coraz większego znaczenia w aspekcie optymalizacji pracy ciągów produkcyjnych. Postępująca automatyzacja i możliwość sterowania pracą maszyn i urządzeń przy uwzględnieniu charakterystyki ich pracy może być wykorzystane do zoptymalizowana procesu mielenia i klasyfikacji. Przetwarzanie informacji o litologii urobku kierowanego do procesu technologicznego pozwoli na zwiększenie efektywności odzysku cennych metali. Oczekiwanym rezultatem powinno być stworzenie narzędzia do charakterystyki urobku począwszy od jego uziarnienia przez ocenę jakości po informację o głównych typach litologicznego wchodzących w jego skład. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
14 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Wpływ pracy falowników i układów wzbudnic tyrystorowych na parametry jakościowe energii elektrycznej sieci elektroenergetycznej. Praca powinna zawierać analizę wpływu pracy falowników i wzbudnic tyrystorowych na parametry jakościowe energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej NN i SN. W pracy należy uwzględnić także wpływ tych urządzeń na komfort pracy transformatorów mocy dla różnych poziomów obciążenia np. 10%, 25%, 50%, 75% 100% i 125%. Powinny zostać przedstawione i opisane przebiegi wraz z zawartymi harmonicznymi badanych układów i wnioski jakie z można wyciągnąć z prezentowanych pomiarów. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
15 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza wpływu pracy układów falownikowych i baterii kondensatorów na parametry jakościowe sieci elektroenergetycznej IT 500V dla różnych konfiguracji sieciowych i poziomu obciążenia W pracy należy przedstawić wpływ układów falownikowych i baterii kondensatorowych na jakość energii elektrycznej. Opisać występujące zjawiska przy w sieci z odbiorami falownikowymi i bateriami kondensatorowymi dla rożnych poziomów i charakterów obciążenia oraz konfiguracji sieci. Określić warunki w jakich może dochodzić do zjawisk rezonansowych i przedstawić sposoby eliminacji tych zjawisk - na przykładzie sieci ZWR Lubin. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
16 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza pracy napędów elektrycznych z silnikami synchronicznymi i synchronizowanymi Celem pracy jest analiza porównawcza wielkości elektrycznych i parametrów eksploatacyjnych napędów elektrycznych z silnikami synchronicznymi (wzbudzanymi elektromagnetycznie i magnesami trwałymi) oraz asynchronicznych synchronizowanych typu SAS. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
17 Uczelnia Jana Wyżykowskiego Zakres tematyczny obejmuje zmianę technologii produkcji koncentratów miedzi, która podyktowana jest potrzebą huty - na przykładzie segregacji koncentratów w O/ZWR Rudna Przedmiotem pracy będzie analiza parametrów produkcyjnych przed i po zmianie technologicznej, dotyczącej segregacji koncentratów miedzi pod względem zawartości w nich węgla organicznego. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
18 KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Określenie możliwości poprawy jakości koncentratu poprzez zastosowanie depresorów skały płonnej w układach flotacji czyszczących Parametry jakościowe koncentratów miedziowych mają bardzo istotne znaczenie w procesach hutniczych. W związku ze wzrastającymi wymaganiami w zakresie jakości produkowanych w O/ZWR koncentratów, zasadnym wydaje się zastosowanie depresujących odczynników flotacyjnych, mających wpływ na poprawę efektywności rozdziału minerałów użytecznych od skały płonnej. W ramach realizacji pracy oczekiwanym jest dobór w warunkach laboratoryjnych różnych odczynników chemicznych, których zatosowanie w układach flotacji będzie powodowało depresję skały płonnej, przy jednoczesnym braku negatywnego wpływu na flotację minerałów użytecznych. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
19 KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Opracowanie możliwości zastosowania maszyn flotacyjnych przeznaczonych do flotacji ziaren drobnych w ciągu technologicznym ZWR Rejon Polkowice. Obecnie stosowane w przeróbce rud miedzi KGHM Polska Miedź S.A. maszyny pneumo-mechaniczne w ograniczonym stopniu pozwalają na flotację ziaren drobnych oraz ultradrobnych (poniżej 10 µm) co przekłada się na niski wskaźnik uzysku operacyjnego dla ziaren użytecznych tej klasy występujących w procesie. Praca miałaby więc na celu rozpoznać możliwości zastosowania nowych, innych niż obecnie stosowane, technologii wzbogacania w procesach przeróbczych ZWR Rejon Polkowice, które pozwolą na zwiększenie uzysku miedzi z ziaren drobnych oraz ultradrobnych. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
20 KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Ocena wpływu związków chemicznych/pierwiastków zawartych w wodach technologicznych na osiągane wskaźniki wzbogacania (przebieg procesu). Proces technologiczny O/ZWR oparty jest na wzbogacaniu flotacyjnym, w którym zużywa się około 5 m3 wody na 1 Mg urobku w celu uzyskania zawiesiny flotacyjnej o wymaganej gęstości. Prowadzone od szeregu lat badania wpływu zawartości różnych składników zawartych w wodzie technologicznej (wody dołowe i wody zwrotne) wykazały, że proces wzbogacania prowadzony w wodzie technologicznej zawierajacej pewne ilości związków chemicznych przebiega bardziej efektywnie niż w wodzie wodociągowej. Celem zagadnienia jest opracowanie/przedstawienie wpływu pełnego spektrum ilościowo jakościowego związków chemicznych/pierwiastków na wyniki technologiczne procesu wzbogacania w oparciu o wykonane pomiary badania i dostępną literaturę. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
21 KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Określenie optymalnej zawartości miedzi w produkowanych koncentratach w odniesieniu do właściwości aktualnie przerabianego urobku w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZWR z uwzględnieniem efektywności przerobu koncentratów w procesach hutniczych. Zmiana zawartości miedzi w produkowanymh koncentratacie powoduje zmianę uzysku miedzi oraz zmianę ilości koncentratu, co wpływa na koszty jego odwadniania, transportu i przerobu hutniczego. Wraz z podnoszeniem zawartości miedzi w wytwarzanym koncentracie obniżeniu ulega jej uzysk, wielkość strat zależy od wzbogacalności przerabianego urobku, stosowanej technologii i warunków prowadzenia procesu technologicznego. Celem niniejszej pracy jest określenie wzbogacalności przerabianego urobku (uzysku miedzi w zależności od jej zawartości w koncentracie) w zakładach O/ZWR w oparciu o wyniki przemysłowe i wyznaczenie optymalnej zawartości miedzi w produkowanch koncentratach z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań techniczno-technologicznych w ciągu produkcyjnym KGHM. Optymalna zawartość miedzi w produkowanych koncentratach powinna być określona na podstawie oceny efektywności ekonomicznej procesów realizowanych w O/ZWR, transportu oraz procesów hutniczych dla aktualnej ceny miedzi. Należy również opracować prognozę zmiany optymalnej zawartości miedzi w koncentracie w zależności od założonych poziomów zmian ceny miedzi. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
22 KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Określenie wpływu pracy flotacji wstępnej na jakość pozostałych etapów flotacji w warunkach O/ZWR Proces flotacji w O/ZWR podzielony jest na kilka etapów, każdy z nich ma wpływ na przebieg pozostałych etapów. Celem pracy jest określenie roli flotacji wstępnej w procesie technologicznym, wpływu osiąganych na niej jakości koncentratów i wielkości uzysku na pracę pozostałych etapów flotacji oraz uzyskiwanie koncentratów i uzysków końcowych. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
23 KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Określenie optymalnych warunków odwadniania koncentratów miedzi w zagęszczaczach grawitacyjnych typu Dorra. Szacuje się, że jednostkowy koszt odwadniania grawitacyjnego jest dziesięciokrotnie niższy od odwadniania ciśnieniowego, a ten z kolei dziesięciokrotnie od suszenia termicznego. Ze względu na zwiększanie potencjału produkcyjnego Zakładów Wzbogacania Rud KGHM w ich pięćdziesięcioletniej historii istotnym modernizacjom podlegały technologie filtracji oraz suszenia termicznego. Natomiast proces odwadniania grawitacyjnego nie został poddany zmianom technolgii i rozbudowom parku maszynowego. Celem proponowanego zadania jest weryfikacja obecnego obciążenia hydraulicznego zagęszczaczy grawitacyjnych w wybranym Rejonie ZWR i zaproponowanie kierunków poprawy efektywności procesu odwadniania. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
24 KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Wpływ pracy falowników i układów wzbudnic tyrystorowych na parametry jakościowe energii elektrycznej sieci elektroenergetycznej. Praca powinna zawierać analizę wpływu pracy falowników i wzbudnic tyrystorowych na parametry jakościowe energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej NN i SN. W pracy należy uwzględnić także wpływ tych urządzeń na komfort pracy transformatorów mocy dla różnych poziomów obciążenia np. 10%, 25%, 50%, 75% 100% i 125%. Powinny zostać przedstawione i opisane przebiegi wraz z zawartymi harmonicznymi badanych układów i wnioski jakie można wyciągnąć z prezentowanych pomiarów. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
25 KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Krytyczna analiza metod diagnozowania stopnia degradacji izolacji w silnikach średniego napięcia w warunkach przemysłowych. Praca powinna zawierać opis, jak wpływają warunki otoczenia na stopień degradacji izolacji silników średniego napięcia w warunkach przemysłowych. Powinny zostać opisane metody diagnostyki stopnia degradacji izolacji maszyn oraz sposoby zapobiegania degradacji izolacji. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
26 KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Analiza porównawcza wpływu rozruchu silnika synchronicznego SMH-1732T 6kV o rozruchu bezpośrednim i silnika asynchronicznego synchronizowanego typu SAS1732 na sieć energetyczną O/ZWR Polkowice. Praca winna opisywać występujące zjawiska sieciowe przy bezpośrednim rozruchu silnika synchronicznego z magnesami trwałymi oraz silnika asynchronicznego synchronizowanego SN oraz wpływ rozruchu tych silników na parametry jaskościowe sieci SN. W pracy winny się znaleźć także metody poprawy tych parametrów dla każdego rodzaju napędu. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
27 KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Analiza wpływu pracy układów falownikowych i baterii kondensatorów na parametry jakościowe sieci elektroenergetycznej IT 500V dla różnych konfiguracji sieciowych i poziomu obciążenia. W pracy należy przedstawić wpływ układów falownikowych i baterii kondensatorowych na jakość energii elektrycznej. Opisać występujące zjawiska przy w sieci z odbiorami falownikowymi i bateriami kondensatorowymi dla różnych poziomów i charakterów obciążenia oraz konfiguracji sieci. Określić warunki w jakich może dochodzić do zjawisk rezonansowych i przedstawić sposoby eliminacji tych zjawisk - na przykładzie sieci ZWR Lubin. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
28 Uczelnia Jana Wyżykowskiego Analiza połączeń taśm przenośników taśmowych pod kątem wytrzymałości złącz oraz warunków zewnętrznych wyrobisk chodnikowych dedykowanych do stosowanych rozwiązań Analiza wpływu stosowanych połączeń taśmy przenośnikowej na efektywną odstawę urobku. Omówienie zakresu zastosowań poszczególnych połączeń, ich wad i zalet. Przedstawienie tendencji rozwojowych w zakresie efektywnego i szybkiego łączenia taśm. Określenie wpływu granulacji urobku, kształtu transportowanych odłamków skalnych i wielkości strugi urobku na trwałość taśmy KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
29 Uczelnia Jana Wyżykowskiego Analiza awarii Samojezdnych Maszyn Górniczych w podziemnej kopalni miedzi i predykcyjne działania zapobiegawcze Samojezdne Maszyny Górnicze w czasie eksploatacji ulegają awariom co prowadzi do przestojów w użytkowaniu. Wskazane wykorzystanie metody ABC do analizy częstotliwości uszkodzeń części składowych głównych układów roboczych wybranych maszyn górniczych. Wskazana ocena rangi monitoringu maszyn oraz zakresu jego efektywnego zastosowania. Wykorzystanie danych na temat: opisu uszkodzenia, opisu naprawy, zużytych elementów wymiennych, czasu przestoju, czasu naprawy itd. Dzięki wcześniejszemu przewidywaniu zdarzeń awaryjnych możliwe jest zaplanowaniu właściwych działań wyprzedzający poprzez poprawę fachowości ukierunkowanych przeglądów technicznych OT. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
30 Uczelnia Jana Wyżykowskiego Prawidłowość przeprowadzania przeglądów okresowych OT a bezawaryjne funkcjonowanie SMG pod ziemią Opis istoty przeglądów technicznych OT. Omówienie przyczyn występowania awarii pomimo przeprowadzonych okresowych przeglądów. Omówienie istotności czasu przeprowadzanych napraw na ciągłość procesu produkcyjnego oraz rangi właściwego przygotowania technicznego służb mechanicznych. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
31 Uczelnia Jana Wyżykowskiego 2. Wykorzystanie naziemnego skaningu laserowego w górnictwie rud miedzi na przykładzie Zakładów Górniczych "Lubin" Dane uzyskiwane przy zastosowaniu metody skaningu laserowego stanowią szczegolową informację przestrzenną o mierzonym obiekcie. Dzięki stosowaniu tej technologii uzyskuje się pełną informację o wyrobiskach czy urządzeniach górniczych takich jak przenośniki taśmowe, lutnociągi, rurociągi czy kable. W pracy zostanie szczegółowo przeanalizowane stosownie beinwazyjnej metody skaningu laserowego do badania obiektów górniczych w warunkach kopalnianych. Analizie będą podlegać dane uzyskane z Zakładów Górniczych Lubin pod kątem efektywności, dokładności i szybkości uzyskiwania informacji. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
32 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Metoda wyznaczania strumieni ciepła procesówtechnologicznych dla określenia bilansu cieplnego rejonów robót górniczych wkopalniach rud miedzi Opracowanie metody wyznaczania strumieni ciepła od urządzeńi maszyn górniczych zabudowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych, dlaopracowania ruchowej metody wyznaczania bilansu cieplnego rejonów robótgórniczych oddziału wydobywczego, jako podstawa podejmowania działańprofilaktycznych zapewnienia bezpieczeństwa pracowników w aspekcie zagrożeniaklimatycznego, jak np. wyznaczania wielkości wydatku powietrza, wielkości mocychłodniczej, zmiany cyku technologicznego w procesie wydobycia, itp KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
33 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Wpływ prowadzonej eksploatacji podziemnej na położenie zwierciadła wód podziemnych w podplejstoceńskich poziomach wodonośnych na przykładzie O/ZG Rudna Prowadzenie eksploatacji górniczej złoża związane jest z koniecznością jego odwodnienia co prowadzi do zmian warunków hydrodynamicznych w górotworze. Objawia się to poprzez zmianę położenia zwierciadła wód podziemnych w nadkładzie złoża. Zmiany te obserwowane są w sieci piezometrów podplejtoceńskich zlokalizowanych na całym obszarze LGOM. Zmiany te sa powiązane z aktualną eksploatację w rejonach wydobywczych. Celem pracy jest powiazanie dopływów do kopalni w rejonach bieżącej eksploatacji ze położeniem zwierciadła w podplejstoceńskich piezometrach oraz określenia czasu i wielkości ich reakcji na prowadzone prace dołowe na wybranym O/ZG KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
34 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Charakterystyka antropogenicznych zmian stosunków wodnych w obrębie utworów przypowierzchniowych rejonu OUOW Żelazny Most w oparciu o analizę zdjęć satelitarnych. Podtopienia i podmoknięcia terenu w sąsiedztwie wielkokubaturowych obiektów hydrotechnicznych są jednym z elementów oddziaływań tych budowli na środowisko, a w szczególności stosunki gruntowo-wodne. W rejonie OUOW Żelazny Most prowadzony jest regularny monitoring tych zjawisk z wykorzystaniem metod rozpoznania terenowego. Celem pracy będzie przeanalizowanie zmian w stosunkach wodnych w okolicy OUOW Żelazny Most w opariu o analizę zdjęć satelitarnych i porównanie wyników tych badań z analizami prowadzonymi metodą tradycyjną. Pozwoli to na ocenę przydatności teledetekcji satelitarnej na potrzeby monitorowania zmian stosunków wodnych wokół obiektów typu OUOW. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny Aplikuj
35 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Uwarunkowania techniczne ograniczania prędkości przepływu powietrza w szybach wdechowych kopalń rud miedzi. Analiza technicznych możliwości zwiększenia prędkości przepływu powietrza w szybach wdechowych kopalń rud miedzi. Analiza polskich aktów prawnych w aspekcie weryfikacji technicznych rozwiązań maszyn i urządzeń szybowych, warunkujących ograniczanie prędkości przepływu powietrza. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
36 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Porównanie metod oceny zagrożenia klimatycznego wg przepisów polskich i światowych, w aspekcie warunków polskich kopalń rud miedzi. Przerpowadzenie analizy ktyteriów/wskaźników oceny zagrożenia klimatycznego w kopalniach podziemnych wg obowiazujacych przepisów w Polsce i na świecie, w odniesieniu do warunków wystepujących w kopalniach rud miedzi. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
37 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Ocena zmian masy pary wodnej odprowadzanej z powierzem, z wybranego oddziału wydobywczego kopalń rud miedzi. Uwzględniając zmiany warunków temperaturowych w przestrzeni frontu eksploatacyjnego, przedmiotem pracy będzie ocena masy wody odprowadzanej z powietrzem zużytym, z oddziału wydobywczego do szybu wydechowego. Uzyskane wyniki będą obrazowały bilans wody mający wpływ na warunki klimatyczne, a także ocenę energii zużytej do jej odprowadzenia. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
38 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Algorytm doboru wentylatorów lutniowych w aspekcie obowiązujących przepisów górniczych. Celem pracy będzie opracowanie narzędzia informatycznego, wspomagającego dozór górniczy w sprawnym doborze urządzeń wentylacyjncyh oraz wykonywaniu projektu, przy zabudowie wentylacji lutniowej. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
39 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Propozycja metody oceny parametrów pracy wentylatorów wolnostrumieniowych w wyrobiskach górniczych kopalń KGHM Polska Miedź S.A. Opracowanie ruchowej metody oceny parametrów pracy dowolnego typu wentylatorów wolnostrumieniowych, a także dla oceny efektywności ich wykorzystania w danym miejscu zabudowy, w wyrobiskach kopalń rud miedzi. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
40 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Ocena wentylacyjnego wykorzystania szybów wdechowych dowolnej kopalni KGHM Polska Miedź S.A., w aspekcie ich dodatkowych funkcji. Przedmiotem pracy jest przeprowadzenie oceny możliwości wentylacyjnych szybów wdechowych, dowolnej kopalni KGHM Polska Miedź S.A., w aspekcie ograniczania doprowadzanych wydatków powietrza do sieci wentylacyjnej, w wyniku konieczności ich wykorystania do innych funkcji. Uzyskane wnioski umożliwią m.in. dokonanie oceny wykorzystania szybów dla skutecznej wentylacji sieci wentyalcyjnej i podejmowanych działań profilaktycznych zagrożeń aerologicznych. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
41 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Określenie bezwładności układu klimatyzacji przy schładzaniu komory funkcyjnej. Przedmiotem pracy będą badania dołowe w wybranej komorze funkcyjnej, w celu określenia czasu uzyskania wymaganych przepisami warunków klimatycznych. Wyniki badań umożliwią podejmowanie odpowiednich działań gospodarki chłodem oraz w zakresie prifilaktyki zagrożenia klimatycznego. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
42 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Określenie bezwładności układu klimatyzacji przy schładzaniu frontu eksploatacyjnego. Przedmiotem pracy będą badania dołowe wybranego oddziału wydobywczego, w którym stosowana jest klimatyzacja, w celu określenia czasu uzyskania wymaganych przepisami warunków klimatycznych. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
43 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Oszacowanie możliwości zmniejszenia zużycia energii na podstawie analizy ruchu rudy w młynach bębnowych Większa część energii procesu wzbogacania rudy jest zużywana w młynach bębnowych. Prace obejmą badania metod sterowania młynów w celu zmniejszenia zużycia energii w oparciu o dynamiczne modele oscylacyjnego ruchu rudy. Ten tryb pracy można utrzymać poprzez regulację prędkości obrotowej napędu lub regulację obciążenia wejściowego wraz z dopływem wody do młyna. Badania obejmą symulacje modelowe, badania laboratoryjne oraz analizę danych rzeczywistych systemu MillVis zainstalowanego w KGHM. Uzyskane wyniki będą podstawą do dalszej implementacji w systemie automatyki sterowania. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
44 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Wpływ zmienności parametrów skał stropowych na dobór obudowy kotwowej w polach eksploatacyjnych w ZG Polkowice-Sieroszowice W pracy zostanie przeanalizowana zmienność parametrów skał stropowych w wybranych polach eksploatacyjnych w ZG Polkowice-Sieroszowice. Nastepnie zostanie przeanalizowany dobór obudowy kotwowej w tych polach oraz ewentualne przypadki przebudowy stropów ze względu na wystepujące zawały skał stropowych. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz dyplomant zaproponuje sposób optymalnego doboru obudowy kotwowej przy dużej zmienności parametrów skał stropowych w warunkach geologiczno-górniczych ZG Polkowice-Sieroszowice. W badaniach i analizach dyplomant będzie korzystał ze specjalistycznego oprogramowania oraz stanowisk badawczych w Pracowni Badań Nieinwazyjnych Górotworu i Modelowania Numerycznego PWr. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
45 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Wpływ zmienności parametrów skał stropowych na dobór obudowy kotwowej w polach eksploatacyjnych w ZG Rudna W pracy zostanie przeanalizowana zmienność parametrów skał stropowych w wybranych polach eksploatacyjnych w ZG Rudna. Nastepnie zostanie przeanalizowany dobór obudowy kotwowej w tych polach oraz ewentualne przypadki przebudowy stropów ze względu na wystepujące zawały skał stropowych. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz dyplomant zaproponuje sposób optymalnego doboru obudowy kotwowej przy dużej zmienności parametrów skał stropowych w warunkach geologiczno-górniczych ZG Rudna. W badaniach i analizach dyplomant będzie korzystał ze specjalistycznego oprogramowania oraz stanowisk badawczych w Pracowni Badań Nieinwazyjnych Górotworu i Modelowania Numerycznego PWr. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
46 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Poprawa bezpieczeństwa przy zagrożeniu sejsmicznym i tapaniami w polach eksploatowanych w warunkach skrępowanych systemami komorowo-filarowymi z ugięciem stropu w ZG Rudna W pracy zostanie przedstawiona, dla wybranych pól eksploatacyjnych w ZG Rudna, w których występuje zagrożenie sejsmiczne i tapaniami, analiza warunków geologicznych i technologii prowadzenia eksploatacji systemami komorowo-filarowymi z ugięciem stropu oraz analiza aktywności sejsmicznej. Nastepnie zostaną zdefiniowane przyczyny zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami w korelacji z postepem frontu eksploatacyjnego i zwiekszającą sie powierzchnią zrobów. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz określone zostaną kierunki poprawy bezpieczeństwa przy zagrożeniu sejsmicznym i tąpaniami w polach eksploatacyjnych, w których stosowane są systemy komorowo-filarowe z ugięciem stropu. W badaniach i analizach dyplomant będzie korzystał ze specjalistycznego oprogramowania oraz stanowisk badawczych w Pracowni Badań Nieinwazyjnych Górotworu i Modelowania Numerycznego PWr. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
47 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Poprawa bezpieczeństwa przy zagrożeniu sejsmicznym i tapaniami w polach eksploatowanych w warunkach skrępowanych systemami komorowo-filarowymi z podsadzką hydrauliczną w ZG Rudna W pracy zostanie przedstawiona, dla wybranych pól eksploatacyjnych w ZG Rudna, w których występuje zagrożenie sejsmiczne i tapaniami, analiza warunków geologicznych i technologii prowadzenia eksploatacji systemami komorowo-filarowymi z podsadzką hydrauliczną oraz analiza aktywności sejsmicznej. Nastepnie zostaną zdefiniowane przyczyny zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami w korelacji z postepem frontu eksploatacyjnego i zwiekszającą sie powierzchnią zrobów. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz określone zostaną kierunki poprawy bezpieczeństwa przy zagrożeniu sejsmicznym i tąpaniami w polach eksploatacyjnych, w których stosowane są systemy komorowo-filarowe z podsadzką hydrauliczną. W badaniach i analizach dyplomant będzie korzystał ze specjalistycznego oprogramowania oraz stanowisk badawczych w Pracowni Badań Nieinwazyjnych Górotworu i Modelowania Numerycznego PWr. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
48 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Rozpoznanie możliwości stosowania wysokociśnieniowych technik hydrostrumieniowych do renowacji sieci rurociągowych w KGHM Polska Miedź S.A. Praca składa się z analizy procesów produkcyjnych realizowanych w przedsiębiorstwach wydobywczo-przetwórczych KGHM Polska Miedź S.A., przeprowadzonych w kontekście zwiększenia trwałości i żywotności eksploatowanych rurociągów, będących istotnymi podzespołami różnych systemów technologicznych. W celu określenia realnych możliwości skutecznego czyszczenia rurociągów z zastosowaniem wysokociśnieniowej strugi wodnej, należy dokonać inwentaryzacji sieci rurociągowych stosowanych w KGHM do transportowania różnych rodzajów mediów (wariantowo: w Zakładach Górniczych, Zakładach Wzbogacania Rud, Hutach Miedzi oraz Zakładzie Hydrotechnicznym „Żelazny Most” ). Ważką częścią analizy zagadnienia będzie przeprowadzenie badań stanu zakolmatowania wnętrza wybranych fragmentów rurociągów (dokonanie, w miarę możliwości, wizji lokalnej oraz dokumentacji zdjęciowej). Powyższe analizy pozwolą określić warunki oddziały wania wysokociśnieniowej strugi wody na osady wypłukiwane z siecirurociągowych oraz finalnie opracować założenia technologiczne renowacji sieci rurociągowych przy użyciu wysokociśnieniowej strugi wody. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
49 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Roboty inspekcyjne do monitorowania infrastruktury liniowej Celem pracy jest testowanie robotow inspekcyjnych opracowywanych w ramach projetu AMICOS (KGHM jest partnerem w projekcie) w celu inspekcji infrastruktury dołowej KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
50 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Analizy danych z systemów pokładowych maszyn samojezdnych na przykładzie wybranej klasy maszyn (LK, WO, SWW, SWK…) Celem pracy jest analiza danych z systemów monitorowania zainstalowanych na maszynach SMG. Celem analizy są zadania wykrywania uszkodzeń elementów roboczych, ocena efektowności pracy maszyny, identyfikacja cykli pracy, monitorowanie procesów roboczych itd. W zależności od rodzaju maszyny monitorowanie procesów roboczych będzie doprecyzowane. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
51 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Opracowanie algorytmów detekcji cykli pracy maszyny SMG na podstawie danych z pokładowego systemu monitorowania bez użycia sygnałów z układów hydrauliki Opracowanie algorytmów detekcji cykli pracy maszyny SMG na podstawie danych z pokładowego systemu monitorowania bez użycia sygnałów z układów hydrauliki KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
52 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Wykorzystanie metod statystycznych do oceny efektywności pracy maszyn SMG na podstawie analizy danych z systemów monitorowania Wykorzystanie metod statystycznych do oceny efektywności pracy maszyn SMG na podstawie analizy danych z systemów monitorowania KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin", KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
53 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Analiza pracy urządzeń do rozdrabniania brył URB 3 w celu optymalizacji sterowania Celem pracy jest analiza pracy URB i opracowanie wytycznych do zmiany algorytmów sterowania robotem KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin", KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
54 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Analiza procesu wiercenia na podstawie danych prądowych pod kątem oceny stanu narzędzia wiercącego celem pracy jest opracowanie metody analizy danych prądowych w celu określenia stopnia zużycia narzędzia wiercącego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
55 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Wykorzystanie metod laserowych do określenia stopnia rozdrobnienia urobku po urabianiu metodami strzałowymi Celem pracy jest wykorzystanie metod laserowych do określenia stopnia rozdrobnienia urobku po strzelaniu KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
56 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Wykorzystanie metod laserowych do określenia stopnia wypełnienia łyżki/skrzyni w maszynach SMG Celem pracy jest wykorzystanie metod laserowych do określenia stopnia wypełnienia łyżki/skrzyni w maszynach SMG KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
57 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Analiza danych z systemów pomiarowych maszyn wiercąco-kotwiących Celem pracy jest analiza możliwości wykorzystania danych z systemów pomiarowych maszyn wiercąco-kotwiących KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
58 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Analiza aktywności sejsmicznej górotworu przy eksploatacji złoża rud miedzi w filarach oporowych na przykładzie ZG Rudna W pracy przedstawiona zostanie charakterystyka zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami oraz profilaktyki tąpaniowej w kopalniach LGOM. Omówione zostaną przypadki wybierania złoża rud miedzi uwolnionego w wyniku likwidacji filarów oporowych. Scharakteryzowane zostaną warunki geologiczno-górnicze w wybranych do analiz filarach oporowych w ZG Rudna. Przeprowadzona zostanie analiza aktywności sejsmicznej górotworu oraz określony zostanie stan zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami w wybranych filarach oporowych ZG Rudna. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
59 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Analiza pracy pieca elektrycznego w Hucie Miedzi Głogów Cel: Analiza pracy pieca elektrycznego w Hucie Miedzi Głogów. Wyznaczenie parametrów napięć i prądów na podstawie mierzonych próbek sygnału oraz przeprowadzenie analizy z wykorzystaniem zaawansowanych metod matematycznych. Oczekiwana wartość dodana dla KGHM PM S.A.: Opracowanie metod analizy parametrów napięć i prądów w trakcie pracy znaczącego odbioru dla zapewnienia ciągłości cyklu przetwórczego. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
60 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Analiza termodynamiczna procesu odmiedziowania żużla zawiesinowego w piecu elektrycznym 2x25MV Analiza termodynamiczna procesu odmiedziowania żużla zawiesinowego w piecu elektrycznym 2x25MV Huty I na podstawie danych archiwalnych. Wyniki analizy powinny zostać wykorzystane do wyznaczenia bilansu energetycznego procesu pieca elektrycznego oraz określenia możliwości zmniejszenia energochłonności procesu. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
61 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Optymalizacja pracy pieców konwertorowych Porównanie parametrów procesu pieców konwertorowych Huty I i Huty II oraz cykli międzyremontowych w celu określenia potencjału wydłużenia żywotności pracy poszczególnych agregatów. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
62 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Analiza dostępnych substytutów węglanu sodu możliwych do zastosowania w procesie utleniania As z Cu blister w Piecach Anodowych Obrotowych. W zakresie pracy powinna znaleźć się analiza materiałów, które dzięki swoim własnościom fizyko-chemicznym mogą spełniać funkcję "zamiennika" obecnie stosowanego węglanu sodu w procesie usuwania As z Cu blister w Piecach Anodowych Obrotowych. Należy przedstawić przewidywany wpływ nowego materiału na obmurze pieca anodowego, stopień eliminacji As z miedzi blister oraz wpływ na jakość miedzi anodowej i powstający żużel anodowy. Analizie powinien być poddany również wpływ zamiennika na organizm ludzki (karta charakterystyki) oraz ochronę środowiska. Podać należy szacowane ilości, wskaźniki zużycia nowego materiału, przedstawić sposób jego zadozowania do PAO ze wskazaniem na wykorzystanie obecnej instalacji transportu pneumatycznego. W pracy należy przedstawić porównanie obecnie stosowanego węglanu sodu z nowym materiałem. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
63 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Dobór dodatku stopowego odtleniającego miedź w kadzi odlewniczej Celem pracy jest zbadanie możliwości odtlenienia ciekłej miedzi w kadzi w celu wyeliminowania zagazowań na powierzchni odlewów. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
64 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Przetop złomów miedzi w piecu zawiesinowym Obserwowane w ostatnich latach ograniczenie wydajności ciągu technologicznego produkcji miedzi blister spowodowane przede wszystkim znaczącym wzrostem zawartości węgla organicznego w przetapianych koncentratach krajowych i wynikającym z tego, mimo przeprowadzenia szeregu działań modernizacyjnych konstrukcji pieca, brakiem dalszych technicznych możliwości bilansowania nadmiarowej energii dostarczanej do procesu w piecu zawiesinowym. Konieczne stało się zatem poszukiwanie kolejnych rozwiązań po stronie techniczno-technologicznej umożliwiających obniżanie temperatury produktów do wartości odpowiadających wymaganiom technologicznych, bez konieczności ograniczania parametrów produkcyjnych. Jedno z proponowanych rozwiązań wykorzystuje zjawisko entalpi przemiany fazowej substancji stałych, które dzięki określonej wartości ciepła topienia miedzi pozwala na odebranie części nadmiarowej energii generowanej w procesie. Tym rozwiązaniem jest zagospodarowanie złomów miedzi w piecu zawiesinowym. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
65 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Dobór reagenta lub określenie parametrów procesu mających wpływ na zmianę własności fizyko-chemicznych szlamu otrzymywanych w procesie mokrego odpylania gazów procesowych z pieca Kaldo. Na podstawie dostępnych wyników analiz składu chemicznego roztworu z mokrej odpylni gazów poprocesowych pieca Kaldo oraz wyników analiz składu chemicznego szlamów powstających po filtracji tego roztworu, należy dobrać odpowiedni reagent który poprawi parametry filtracyjne i suszenia odwodnionych szlamów. Alternatywą może być określenie parametrów procesu wpływających na własności fizyko-chemiczne otrzymywanych szlamów. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
66 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Ocena skuteczności suszenia szlamu anodowego odmiedziowanego w aspekcie właściwości fizyko-chemicznych szlamów anodowych po elektrorafinacji miedzi. Szlam anodowy odmiedziowany jest produkowany z szlamów anodowych z ciągów technologicznych elektrorafinacji miedzi HMG I i II. Na Wydziale Metali Szlachetnych szlam anodowy odmiedziowany poddawany jest procesowi suszenia. Celem pracy jest przeprowadzenie analizy fizyko-chemicznej szlamów i analizy ciągu technologicznego procesu odmiedziowania szlamów pod kątem wydajności procesu suszenia. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
67 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Analiza zastosowania substancji redukujących tlenki azotu w kwasie siarkowym pod kątem ich efektywności. Podczas przerobu koncentratów miedzi w technologii pieców zawiesinowych utleniający charakter procesu powoduje powstanie tlenków azotu, które w gazie procesowym kierowane są do instalacji produkcji kwasu siarkowego. W trakcie procesu produkcji kwasu siarkowego wymagane jest usunięcie tlenków azotu, co można uzyskać przez zastosowanie odpowiednich substancji redukujących. Celem pracy jest przegląd dostępnych substancji umożliwiających usunięcie NOx z kwasu siarkowego i ocena ich skuteczności. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
68 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Programowe wspomaganie procesu produkcji metalu Dore'a. Celem pracy jest stworzenie programowego wspomagania prowadzenia procesu technologicznego produkcji metalu Dore'a. Praca powinna się koncentrować na następujących zagadnieniach: - rola programowego wspomagania procesu produkcji w optymalizacji kosztów produkcji metalu Dore'a; - zaproponowanie komputerowego wspomagania prowadzenia procesu w piecu Kaldo (bliźniak cyfrowy). KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
69 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Bilans cieplny procesu produkcji ołowiu surowego w HM Głogów. Optymalizacja procesu, dobór mieszanek wsadowych zapewniających najwyższą efektywność procesu. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
70 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Charakterystyka fazowo-chemiczna żużli konwertorowych powstających podczas przerobu koncentratów miedzi Celem pracy jest wskazanie istniejących układów fazowych oraz opisanie właściwości struktur fazowo-chemicznych żużli. Dzięki teoretycznemu przedstawieniu właściwości fazowo-chemicznych żużli konwertorowych praca powinna wskazać kierunki racjonalnego przetwarzania żużli. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
71 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Optymalizacja badań jakościowych produktów fazowych w ciągu technologicznym produkcji miedzi. Realizacja procesów produkcyjnych wymaga precyzyjnych i szybkich metod badawczych, które pozwalają na kierowanie procesami i zużywanie optymalnych ilości zasobów (np. energia, materiały dodatkowe, itp.). Celem pracy jest analiza dostępnych metod i narzędzi badawczych w celu skrócenia procesów produkcji. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
72 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Teoretyczne określenie warunków powstawania stopu FeAs. Weryfikacja technologii produkcji ołowiu surowego w aspekcie maksymalizacji udziału szpejzy w babce ołowiowej. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
73 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Przegląd literatury w kontekście analiz termicznych minerałów wchodzących w skład polimetalicznych rud Zagłębia Miedziowego. Ocena zachowań związków mineralogicznych w procesach hutniczych i wynikające z oceny dodatkowe możliwości optymalizacji sterowania procesem oraz przewidywania składu produktów. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
74 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Dystrybucja pierwiastków w procesie zawiesinowym. Określenie dystrybucji i ewentualnych zmian w dystrybucji pierwiastków pomiędzy produkty procesu w zależności od zmian we wsadzie i parametrach procesu. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
75 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Opracowanie trójskładnikowego układu równowagi fazowej stopu Cu-Fe-Pb. Na podstawie dostępnych wyników analiz składu chemicznego stopu i temperatur oraz w oparciu o badania laboratoryjne wykreślić układ równowagi Cu-Pb-Fe. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
76 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Analiza oddziaływania instalacji HMG na stan jakości powietrza w wybranych punktach receptorowych Analiza korelacji właściwości fizykochemicznych emitowanych ze źródła poszczególnych zanieczyszczeń do powietrza w powiązaniu ze zmierzonymi w punkcie receptorowym z uwzględnieniem przemian zachodzących w atmosferze oraz modeli rozprzestrzeniania pozwoli oszacować udział poszczególnych źródeł emisji w oddziaływaniu na punkt receptorowy i zaplanować podjęcie skutecznych działań redukujących emisje. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
77 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Analiza możliwości wykorzystania roślin alternatywnych do trawy do zagospodarowania obszarów trudnych w uprawie na terenie HMG Analiza możliwości zastąpienia trawników wymagających pielęgnacji, nawożenia, podlewania, itp. roślinami nie wymagającymi takich zabiegów, zdolnymi do wzrostu i rozrostu na terenach zdegradowanych, mało żyznych przy uwzględnieniu braku zagrożenia biologicznego dla flory rodzimej. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
78 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Dobór składu chemicznego żeliwa szarego o największej odporności na pękanie oraz szoki termiczne i minimalnej zawartości siarki Wartość dodana dla HM Głogów: optymalizacja procesu odlewania form anodowych. Podczas wprowadzania płynnej miedzi do kokili formy anodowej zachodzi bardzo wiele zjawisk, m.in.: przekazywanie ciepła zawartego w miedzi wlanej do kokili, krzepnięcie miedzi w miejscach najintensywniejszego odbioru ciepła, skurcz Cu na powierzchni żeliwnej płyty podkokilowej. Wynikiem pracy powinno być określenie składu chemicznego żeliwa szarego, który pozwoli na osiągnięcie przez odlew płyty podkokilowej maksymalnej wytrzymałości na pękanie, maksymalną odporność na szoki termiczne, minimalne ,,gotowanie" miedzi po zalaniu kokili - główną przyczyną ,,gotowania" jest zawartość siarki w żeliwie szarym. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
79 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Wizualizacja 3D obiektów przemysłowych na placu szybowym Rudna Główna przy wykorzystaniu oprogramowania open source (OpenStreetMap) Pomiar klasycznymi metodami (dalmierz laserowy, tachimetr) wysokości obiektów placu szybowego: wieży szybowej, budynku nadszybia oraz budynków i budowli charakterystycznych dla danego placu. Wynikami pomiarów będą dane niezbędne do wizualizacji 3D tzw. zmapowania tych obiektów w OpenStreetMap (OSM). Wizualizacja i nadanie atrybutów obiektom w OSM stosownie do rzeczywistości i zgodnie z szatą graficzną KGHM PM. Do wykorzystania oprogramowanie JOSM. Przedstawienie obiektów powinno być z odpowiednią szczegółowością tak aby zachować skośność dachów, budynków i innych części w oparciu o standardy OSM. Przykład http://demo.f4map.com/#lat=51.1140912&lon=17.0462961&zoom=18&camera.theta=68.205&camera.phi=-30.653 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
80 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Zarządzanie repozytorium danych 3D wyrobisk górniczych w O/ZG „Lubin” W wyniku pomiarów inwentaryzacyjnych wyrobisk górniczych metodą skaningu laserowego uzyskujemy dane które stanowią bardzo szczegółową informację o mierzonym obiekcie. Jednocześnie otrzymujemy olbrzymie bazy danych, zarządzanie którymi staje się problematyczne. W ramach pracy należy przeprowadzić analizę obecnie stosowanych rozwiązań w aspekcie ich optymalizacji, oraz przeprowadzić rozważania co do kierunków rozwoju. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
81 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Studium systemów antykolizyjnych samojezdnych maszyn górniczych możliwych do wdrożenia w kopalniach podziemnych Zebranie i usystematyzowania informacji na temat systemów antykolizyjnych smg funkcjonujących w świecie, w kopalniach podziemnych. Opisanie barier i kierunków rozwoju. Analiza możliwości zastosowania w kopalniach KGHM KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
82 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Analiza możliwości wykorzystania systemów informatycznych w procesie zarządzania gospodarką magazynową w magazynie centralnym oraz magazynach podziemnych w O/ZG „Rudna” Celem pracy jest przeprowadzenie analizy możliwości wykorzystania systemów informatycznych Warehouse Management System (WMS) współpracujących z system ERP SAP w celu optymalizacji procesów magazynowych i produkcyjnych w magazynie centralnym oraz magazynach podziemnych w O/ZG „Rudna”. Osiągnięcie celu pracy powinno pozwolić na lepszą identyfikowalność towarów w magazynach, zwiększyć ich wydajność pracy, zoptymalizować strategię magazynowania i zredukować poziom zapasów oraz docelowo obniżyć ogólne koszty pracy. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
83 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Ocena stanu zagrożenia sejsmicznego w wybranych polach eksploatacyjnych w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin " Scharakteryzowanie warunków geologicznych i górniczych, systemów eksploatacji oraz zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami w wybranych polach eksploatacyjnych. Identyfikacja czynników geologicznych i technologicznych sprzyjających zagrożeniu sejsmicznemu i tąpaniami, ich analiza i określenie ich wpływu na aktywność sejsmiczną. Analiza i ocena stanu zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami. Wytypowanie okresów eksploatacji o wysokim oraz o niskim stanie zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami. Analiza przebiegu eksploatacji w jej kolejnych etapach na tle aktywności sejsmicznej górotworu. Charakterystyka metod profilaktyki tąpaniowej. Ocena skuteczności aktywnych, technologicznych i organizacyjno-technicznych metod profilaktyki tapaniowej. " KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
84 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Analiza stanu zagrożenia sejsmicznego wraz z oceną stosowanej profilaktyki tąpaniowej w Kopalni ZG Lubin " Korzystając z wyników z ilością wstrząsów i tąpnięć przeprowadzona zostanie analiza statystyczna przy uwzględnieniu profilaktyki tąpaniowej. Powyższa analiza przeprowadzona zostanie dla aktualnie eksploatowanych pól w OZG Lubin. " KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
85 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Optymalizacja kosztów paliwa Wydziału Pieców Szybowych Huty Miedzi Legnica. Optymalizacja procesu suszenia mieszanki koncentratów w suszarniach obrotowych w procesie produkcji brykietów. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
86 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Wpływ przetopu złomu na koszty produkcji Huty Miedzi Legnica. Celem pracy jest wykazanie korzyści wynikających z wykorzystania istniejącej w Hucie Miedzi Legnicainfrastruktury dla przerobu złomów miedzi oraz zwiększenia tych korzyści w wyniku rozbudowy w kierunku zmiany technologii na bardziej nowoczesną. Rodzaj agregatu dla topienia zależy od czystości złomu (procentowej zawartości miedzi). Czyste złomy można topić w piecach anodowych, piecach szybowych typu Asarco, Contimelt i Maerz. Zaletą dwóch ostatnich jest możliwość połączenia procesów topienia, rafinacji i odlewania. Złomy gorszej jakości mogą być topione w konwertorach przy przerobie kamienia lub miedzi czarnej. Możliwe jest też wykorzystanie dla tego celu konwertorów TBRC i Kaldo, które umożliwiają po stopieniu wykonanie operacji konwertorowania. Podobną rolę pełnią piece TSL (Isasmelt, Ausmelt), które stanowią najbardziej elastyczne agregaty zastępując piec szybowy i konwertor. Ponadto, mogą przetapiać wsad drobnoziarnisty nawet o niskiej zawartości miedzi. Do przetopu złomów, szczególnie niskiej jakości nadal dobrze nadaje się klasyczny piec szybowy z dmuchem powietrznym i koksem jako paliwem, który może również służyć do przerobu niskiej jakości innych surowców wtórnych (żużle zawrotowe, pyły, szlamy, zgary, itp.). Większy efekt ekonomiczny można uzyskać na klasycznym piecu szybowym poprzez niewielkie zmiany w konstrukcji klasycznego pieca do przetopu koncentratów, ograniczające się w zasadzie do zmiany ustawienia kesonów w strefie dysz i trzonu pieca. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
87 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Analiza możliwości przetopu złomów elektronicznych w warunkach Huty Miedzi Legnica. Celem pracy jest analiza możliwości przetopu różnych frakcji, które mogą zostać pozyskane przy przerobie złomu elektronicznego i elektrycznego (WEEE - Waste Electrical And Electronic Equipment). W związku z istniejącą w oddziałach KGHM bazą techniczną sugerowane możliwości przerobu winny uwzględniać pracujące obecnie agregaty hutnicze i wpływ dodatku analizowanych materiałów Na technologię, ochronę środowiska i koncentrację cennych składników w produktach użytecznych. Równocześnie, z uwagi na wdrożone nowe procesy, (np. rafinację ołowiu) analizie należy poddać możliwość przerobu niektórych materiałów w nowych, projektowanych agregatach, które ponadto możnaby zastosować do przerobu innych jeszcze materiałów. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
88 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Optymalizacja procesu rafinacji ołowiu surowego w warunkach Huty Miedzi Legnica. Problemy technologiczne występujące w procesie rafinacji ołowiu surowego z Huty Miedzi Głogów oraz Instytutu Metali Nieżelaznych. Celem pracy jest określenie wpływu zanieczyszczeń zawartych w ołowiu surowym na m.in. poziom uzysków Pb i Ag, wydajność instalacji, produkcję ołowiu rafinowanego, ołowiu bizmutowego, wzbogacania Ag. Analityka chemiczna ołowiu surowego i powstających półproduktów na każdym etapie rafinacji. Określenie wpływu temperatur ołowiu, wody etc. na proces próżniowy. Określenie możliwości obniżenia kosztów produkcji, zwiększenia uzysków, określenia możliwości dalszego zagospodarowania selektywnych zgarów przy spełnieniu wymagań jakościowych rynku. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
89 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Wykorzystanie oceny ryzyka zawodowego w procesie ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w mikroklimacie gorącym. Celem pracy jest opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy narażonych na mikroklimat gorący z uwzględnieniem standardów i prawodawstwa obowiązującego w tym zakresie, a następnie zaproponowanie do zidentyfikowanych ryzyk mechanizmów kontroli minimalizujących narażenie zawodowe pracowników. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
90 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Budowa kultury bezpieczeństwa poprzez zmianę zachowań pracowników na przykładzie Huty Miedzi Legnica. Celem pracy jest próba określenia obszarów doskonalenia bezpieczeństwa pracy w Hucie Miedzi "Legnica" poprzez zmianę zachowań pracowników na przykładzie wybranego wydziału produkcyjnego. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
91 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Psychologiczne aspekty niebezpiecznych zachowań pracowników narażonych na metale ciężkie. Celem pracy jest próba zidentyfikowania i opisania zbioru niebezpiecznych zachowań pracowników zatrudnionych w obszarach narażenia na metale ciężkie, które zwiększają narażenie a tym samym ryzyko zachorowań na choroby wynikające z kontaktu z metalami ciężkimi, wraz z próbą zaproponowania mechanizmów przeciwdziałającym tym zachowaniom. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
92 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Zastosowanie metody elementów skończonych w symulacji zjawisk cieplnych oraz określenie stanu naprężeń i odkształceń zachodzących w tyglach w procesie rafinacji na Wydziale Rafinerii Ołowiu Huty Miedzi Legnica. Celem pracy jest analiza, przy zastosowaniu metody Metody Elementów Skończonych, przyczyn powstawania uszkodzeń tygli rafinacyjnych na Wydziale Rafinerii Ołowiu Huty Miedzi Legnica podczas prowadzenia procesu technologicznego. Wykonanie tygli - stal do pracy w podwyższonych temperaturach P235GH. Należy zbadać wytrzymałość konstrukcji, zasymulować odkształcenia, naprężenia, przemieszczenia, przepływ ciepła, przepływ cieczy, itd. Należy przeanalizować wpływ temperatury na własności stali, wpływ procesów spawalniczych (naprężenia, zmiana struktury w SWC złącza spawanego), wpływ pierwiastków na strukturę stali z których wykonano tygle, w tym wpływ cynku (LME - pęknięcia cynkownicze). Należy przeanalizować możliwość zmiany materiału do produkcji tygli, technologii wykonania tygli (odlew zamiast konstrukcji spawanej), sposobu grzania tygli podczas procesu rafinacji, itp. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
93 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Analiza przyczyn powstawania uszkodzeń tygli rafinacyjnych w Wydziale Rafinerii Ołowiu Huty Miedzi Legnica. Celem pracy jest analiza przyczyn powstawania uszkodzeń tygli rafinacyjnych na Wydziale Rafinerii Ołowiu Huty Miedzi Legnica podczas prowadzenia procesu technologicznego. Wykonanie tygli - stal do pracy w podwyższonych temperaturach P235GH. Należy przeanalizować wpływ temperatury na własności stali, wpływ procesów spawalniczych przy produkcji tygli, wpływ pierwiastków na strukturę stali z których wykonano tygle. Należy zaproponować działania w zakresie optymalizacji pracy tygli. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
94 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Uwarunkowania techniczne eksploatacji okna wsadowego w piecu anodowym. Ustalenie optymalnych warunków technicznych przy eksploatacji okna wsadowego pieca anodowego pozwoli na wprowadzenie zmian konstrukcyjnych i wytycznych dla parametrów technologicznych pozwalających na wydłużenie okresu międzyremontowego bez konieczności doraźnej regeneracji filarków pieca. Umożliwią określenie najważniejszych parametrów wsadów stałych ładowanych do pieców anodowych. Dodatkowym efektem może być obniżenie kosztów remontów a w efekcie produkcji oraz poprawa warunków pracy. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
95 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Zastosowanie liczników energii elektrycznej w procesach przemysłowych. Celem pracy jest wykorzystanie liczników energii elektrycznej w procesach produkcyjnych w kierunku prowadzenia racjonalnej gospodarki energetycznej w odniesieniu do wielkosci produkcji. Wiedza na temat rodzajów zastosowanych liczników energii elektrycznej, działania systemu zdalnego odczytywania danych liczników zainstalowanych na poszczególnych obiektach, mozliwość poznania wykorzystania liczników energii elektrycznej w procesach przemysłowych, a w szczególności w procesach produkcyjnych, poznanie zastoswania licznika/liczników dla KGHM Polska Miedź S.A. oraz wiedza na temat sposobu zarządzania i kontroli poprawności dzialania liczników zainstalowanych na całym terenie HML. Przeprowadzone statystyki i badania mogą być wykorzystane do dalszej analizy w temacie oszczędzania energii elektrycznej na poszczególnych wydziałach produkcyjnych w korealacji do wilekosci produkcji. Otrzymane wyniki mogą służyć jako przykad w procesie dydaktycznym, np. prowadzenie wykładu w oparciu o daną pracę inżynierską. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
96 KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Analiza warunków pracy i optymalizacja węzła kontaktowego do utleniania SO2 współpracującego z kotłem odzysknicowym Proces utleniania SO2 do SO3 w instalacjach kwasu siarkowego typu metalurgicznego przebiega w zmiennych warunkach, w zakresie m.in. składu (SO2, O2, H2O) i natężenia przepływu gazu konwertorowego. Wahania te mogą skutkować niedoborem ciepła w węźle (utratą autotermiczności procesu) i wymuszać niekorzystne, z punktu widzenia kinetyki utleniania SO2, przedziały temperaturowe pracy poszczególnych półek aparatu kontaktowego. Celem niniejszej pracy jest optymalizacja pracy węzła kontaktowego do utleniania SO2 współpracującego z kotłem odzysknicowym. W ramach badań planuje się: (1) przeprowadzenie analizy warunków pracy węzła współpracującego z kotłem odzysknicowym z zastosowaniem wspomagania komputerowego, (2) opracowanie zasad regulacji temperatury gazu na poszczególnych półkach w celu minimalizacji emisji SO2, zwiększenia wydajności procesu produkcji kwasu siarkowego oraz zwiększenia strumienia pary produkowanej na cele technologiczne, (3) analizę wpływu skuteczności pracy węzła suszącego na wydajność procesu utleniania SO2 oraz (4) analizę możliwości stosowania innowacyjnego katalizatora umożliwiającego pracę w niższych temperaturach. Efektem praktycznym przeprowadzonych prac ma być opracowanie narzędzia umożliwiającego symulowanie zachowania się węzła kontaktowego w zmiennych warunkach pracy. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj