Nie możesz aplikować - oferta zakończona.

Aplikujesz na stanowisko Górnik strzałowy pod ziemią - GS

System rejestracji kandydatów do pracy w KGHM Polska Miedź S.A. oraz Spółek Grupy Kapitałowej KGHM.

Przed przystąpieniem do wypełniania aplikacji na stanowisko przygotuj skany dokumentów potwierdzających:
 1. CV
 2. Dokument potwierdzający: Wykształcenie minimum zawodowe;
 3. Dokument potwierdzający: Posiadanie kwalifikacji na stanowisko górnik strzałowy pod ziemią;
Dodatkowe informacje
 1. Kandydat na wypełnienie aplikacji ma 60 minut
 2. Ewentualna komunikacja z kandydatami odbywać się będzie drogą mailową
 3. Z uwagi na bezwładność systemów pocztowych wiadomości email mogą zostać odebrane najpóźniej dnia następnego, prosimy o uwzględnienie tego czasu przy składaniu aplikacji
 4. Akceptowalne typy plików to: .pdf, .jpg, .jpeg, .gif, .png, .bmp
 5. Akceptowalny rozmiar pliku to nie więcej niż 5 MB
Zakres rejestracji
 1. KGHM Polska Miedź S.A. oraz Spółki Grupy Kapitałowej prowadzą elektroniczną rejestrację kandydatów do pracy na podstawie ogłoszeń umieszczanych na stronie https://rekrutacja.kghm.com
 2. Elektroniczna rejestracja kandydatów obejmuje zgłaszane miejsca pracy przez wszystkie Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. oraz Spółki Grupy Kapitałowej
Przebieg rejestracji
 1. Do elektronicznej rejestracji kandydatów służy system udostępniający formularz aplikacji kandydatów dostępny pod adresem https://rekrutacja.kghm.com.
 2. W celu złożenia aplikacji kandydat powinien wypełnić zamieszczony formularz elektroniczny zawierający niezbędne dane osobowe i wymagania na aplikowane stanowisko.
 3. System e-rekrutacja umożliwia kandydatowi złożenie swojej aplikacji na wybrane stanowiska zgodnie z opublikowaną listą ofert pracy KGHM Polska Miedź S.A oraz Spółek Grupy Kapitałowej.
Ważność rejestracji
 1. Rejestrację internetową uznaje się za ważną, jeżeli została wysłana w wyznaczonym terminie, po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, potwierdzona stosownie do informacji wysłanej przez system do kandydata.
 2. KGHM Polska Miedź S.A. nie odpowiada za brak możliwości rejestracji spowodowany awariami sieci Internet, przeciążeniem i awariami serwerów oraz innymi przypadkami tego rodzaju.
 3. Kandydatom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oznacza, że oferta nie została rozpatrzona pozytywnie.
 4. Kandydaci, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie zostaną powiadomieni odrębnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Komunikacja Kandydata za pośrednictwem portalu https://rekrutacja.kghm.com jest szyfrowana za pomocą protokołu SSL przy użyciu certyfikatu wystawionego przez zaufane centrum certyfikacji.
 6. Próby uzyskiwania przez kandydata dostępu do serwera, ataki blokujące funkcjonowanie, przełamywanie zabezpieczeń, przechwytywanie, kradzież lub zniszczenie danych zarejestrowanych kandydatów są zabronione. Skutkiem takich działań jest dyskwalifikacja kandydata z udziału w rekrutacji.
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Administratorem Twoich danych osobowych jest KGHM Polska Miedź S.A. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, tj. oceny Twoich kwalifikacji, umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy w KGHM Polska Miedź S.A. na stanowisku, na które aplikujesz. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu Twoich danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się poniżej.


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów do pracy
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A. (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: KGHM Polska Miedź S.A. ul. M.Skłodowskiej-Curie 48, 59-300 Lubin
2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: KGHM Polska Miedź S.A. ul. M.Skłodowskiej-Curie 48, 59-300 Lubin
- przez e-mail: iod@kghm.com
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
- ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
- ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
- wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
- Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; wskazane przez Ciebie dane kontaktowe oraz – odpowiednio do oznaczonych przez nas wymagań niezbędnych do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
- Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę.
- Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz danych jakie przekazujesz nam z własnej inicjatywy w CV i liście motywacyjnym inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe oraz wykształcenie; kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia – w zakresie szerszym do oznaczonych przez nas wymagań niezbędnych do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.
- Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
- Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.
4. Okres przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu zostaną automatycznie usunięte z systemu. Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 12 miesięcy od momentu zakwalifikowania Ciebie do Centralnej Bazy Kandydatów.
5. Obowiązek podania danych
Konieczność podania danych osobowych wynika z 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania przez Ciebie danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanym w KGHM Polska Miedź S.A. procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne.
6. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa (np. organom władzy publicznej oraz ochrony prawnej: urzędom, sądom, Prokuraturze lub Policji) oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do Twoich danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.
7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – gdy:
 • kwestionujesz prawidłowość danych,
 • uważasz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się ich usunięciu (żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania);
 • dane nie są potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania do czasu jego rozpoznania.
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację,
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe oraz wykształcenie kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia ponad oznaczone przez nas wymagania niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także na przetwarzanie danych w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać - za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego pod adresem https://rekrutacja.kghm.com/(X(1)S(waiamq0obscrekkasqts41f5))/Account/Profile albo listownie na adres: KGHM Polska Miedź S.A. ul. M.Skłodowskiej-Curie 48, 59-300 Lubin


Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.


Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również dane nie będą wykorzystywane do analiz z ich wykorzystaniem, to jest nie dojdzie do profilowania.


Zgoda na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KGHM Polska Miedź S.A. moich danych osobowych oraz danych zawartych i przesłanych przez mnie CV i Liście Motywacyjnym do celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję, w zakresie innych niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe oraz wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia – ponad oznaczone przez nas wymagania niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Tak Nie


Prawo wycofania zgody
Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: iod@kghm.com lub listownie na adres KGHM Polska Miedź S.A. ul. M.Skłodowskiej-Curie 48, 59-300 Lubin albo za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego pod adresem https://rekrutacja.kghm.com/(X(1)S(waiamq0obscrekkasqts41f5))/Account/Profile
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.


Zgoda na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KGHM Polska Miedź S.A. moich danych osobowych przesłanych przez mnie do celów prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości. Dane będą przechowywane w Centralnej Bazie Kandydatów (CBK)
Tak Nie


Prawo wycofania zgody
Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: iod@kghm.com lub listownie na adres KGHM Polska Miedź S.A. ul. M.Skłodowskiej-Curie 48, 59-300 Lubin albo za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego pod adresem https://rekrutacja.kghm.com/(X(1)S(waiamq0obscrekkasqts41f5))/Account/Profile
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.Wstecz