Prace dyplomoweLp. Temat zgłoszony przez Temat Abstrakt Miejsce realizacji tematu
1 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza właściwości maszyn wyciągowych oraz ich oddziaływanie na sieć kopalnianą w Zakładach Górniczych Celem pracy jest przeprowadzenie analizy parametrów pracy urządzeń wyciągowych, pod kątem sprawdzenia układów sterowania, regulacji i kontroli prędkości, mając na uwadze aspekty związane z bezpieczeństwem. Wykonanie badań, polegających na przeprowadzeniu pomiarów i rejestracji parametrów maszyny wyciągowej oraz sieci zasilającej przekształtniki, podczas poszczególnych cykli pracy maszyny wyciągowej. W niniejszej pracy przedstawiony zostanie także, wpływ filtrów wyższych i harmonicznych na jakość sieci zasilającej KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
2 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Wizualizacja 3D obiektów przemysłowych na placu szybowym Rudna Główna przy wykorzystaniu oprogramowania open source (OpenStreetMap) Pomiar klasycznymi metodami (dalmierz laserowy, techimetr) wysokości obiektów placu szybowego: wieży szynowej, budynku nadszybia oraz budynków i budowli charakterystycznych dla danego placu. Wynikami pomiarów będą dane niezbędne do wizualizacji 3D tzw. zmapowania tych obiektów w OpenStreetMap (OSM). Wizualizacja i nadanie atrybutów obiektom w OSM stosownie do rzeczywistości i zgodnie z szatą graficzną KGHM Polska Miedź S.A. Do wykorzystania oprogramowanie JOSM. Przedstawienie obiektów powinno być z odpowiednią szczegółowością tak aby zachować skośność dachów, budynków i innych części w oparciu o standardy OSM. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
3 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Studium systemów antykolizyjnych samojezdnych maszyn górniczych możliwych do wdrożenia w kopalniach podziemnych Zebranie i usystematyzowanie informacji na temat systemów antykolizyjnych smg funkcjonujących w świecie, w kopalniach podziemnych. Opisanie barier i kierunków rozwoju. Analiza możliwości zastosowania w kopalniach KGHM KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
4 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza wpływu czynników środowiska pracy (wzrost temperatury, mieszaniny gazów) na trwałość silników spalinowych maszyn. Porównanie parametrów środowiska pracy maszyn w różnych oddziałach, analiza strumienia napraw skierowanych na usuwania awarii silników spalinowych i maszyn, zaproponowanie działań profilaktycznych. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
5 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Zmiany w konstrukcji wysokoprężnych silników napędowych samojezdnych maszyn górniczych podyktowane wymogami przepisów unijnych zmierzających do ograniczenia emisji substancji szkodliwych w spalinach: CO, NOx, cząstek stałych. Przeprowadzenie analizy zmian w konstrukcji nowych silników napędowych SMG oraz ich wpływ na żywotność jednostek napędowych w warunkach kopalnianych ZG Rudna oraz na koszty eksploatacji. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
6 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza aktywności sejsmicznej podczas prowadzenia eksploatacji systemami komorowo-filarowymi z podsadzką hydrauliczną w Zakładach Górniczych Lubin. W pracy zostanie przedstawiony zarys problematyki zagrożenia sejsmicznego z Zakładach Górniczych Lubin, charakterystyka warunków geologiczno-górniczych w dwóch wybranych do analiza polach eksploatacyjnych oraz charakterystyka systemów komorowo filarowych z podsadzką hydrauliczną, które stosowane są w ZG Lubin a analizowanych polach eksploatacyjnych. Wykonana zostanie analiza aktywności sejsmicznej w wybranych polach: liczba wstrząsów i ich energia w skali miesiąca oraz w poszczególnych latach w korelacji z prowadzoną eksploatacją. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
7 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Zarządzanie repozytorium danych 3D wyrobisk górniczych w Zakładach Górniczych Lubin. W wyniku pomiarów inwentaryzacyjnych wyrobisk górniczych metodą skaningu laserowego uzyskujemy dane które stanowią bardzo szczegółową informację o mierzonym obiekcie. Jednocześnie otrzymujemy olbrzymie bazy danych, zarządzanie którymi staje się problematyczne. W ramach pracy należy przeprowadzić analizę obecnie stosowanych rozwiązań w aspekcie ich optymalizacji, oraz przeprowadzić rozważania co do kierunków rozwoju. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
8 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Optymalizacja kosztów paliwa Wydziału Pieców Szybowych Huty Miedzi Legnica Optymalizacja procesu suszenia mieszanki koncentratów w suszarniach obrotowych w procesie produkcji brykietu KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
9 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Wpływ przetopu złomu na koszty produkcji Huty Miedzi Legnica Celem pracy jest wykazanie korzyści wynikających z wykorzystania istniejącej w Hucie Miedzi Legnica infrastruktury dla przerobu złomów miedzi oraz zwiększenia tych korzyści w wyniku rozbudowy w kierunku zmiany technologii na bardziej nowoczesną. Rodzaj agregatu dla topienia zależy od czystości złomu (procentowej zawartości miedzi). Czyste złomy można topić w piecach anodowych, piecach szybowych typu Asarco, Cintimelt i Maerz. Zaletą dwóch ostatnich jest możliwość połącznia procesów topienia, rafinacji i odlewania. Złomy gorszej jakości mogą być topione w konwertorach przy przerobie kamienia lub miedzi czarnej. Możliwe jest wykorzystanie dla tego celu konwertorów TBRC i Kaldo, które umożliwiają po stopieniu wykonanie operacji konwertowania. Podobną rolę pełnią piece TSL (Isasmelt, Ausmelt), które stanowią najbardziej elastyczne agregaty zastępując piec szybowy i konwertor. Ponadto, mogą przetapiać wsad drobnoziarnisty nawet o niskiej zawartości miedzi. Do przetopu złomu, szczególnie niskiej jakości nadal dobrze nadaje się klasyczny piec szybowy z dmuchem powietrznym i koksem jako paliwem, który może również służyć do przerobu niskiej jakości innych surowców wtórnych (żużle zawrotowe, pyły, szlamy, zgary, itp.). Większy efekt ekonomiczny można uzyskać na klasycznym piecu szybowym poprzez niewielkie zmiany w konstrukcji klasycznego pieca do przetopu koncentratów, ograniczające się w zasadzie do zmiany ustawienia kesonów w strefie dysz i trzonu pieca. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
10 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza możliwości przetopu złomów elektrycznych w warunków Huty Miedzi Legnica Celem pracy jest analiza możliwości przetopu różnych frakcji, które mogą zostać pozyskane przy przerobie złomu elektronicznego (WEEE-Waste Electrical And Electronic Equipment) W związku z istniejącą w oddziałach KGHM bazą techniczną sugerowane możliwości przerobu winny uwzględniać pracujące obecnie agregaty hutnicze i wpływ dodatku analizowanych materiałów na technologię, ochronę środowiska i koncentrację cennych składników w produktach użytecznych. Równocześnie, z uwagi na wdrożone nowe procesy (np. rafinację ołowiu) analizie należy poddać możliwość przerobu niektórych materiałów w nowych, projektowanych agregatach, które ponadto można by zastosować do przerobu innych jeszcze materiałów. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
11 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Optymalizacja procesu rafinacji ołowiu surowego w warunkach Huty Miedzi Legnica. Problemy technologiczne występujące w procesie rafinacji ołowiu surowego z Huty Miedzi Legnica oraz Instytutu Metali Niezależnych. Cele pracy jest określenie wpływu zanieczyszczeń w ołowiu surowym na m.in. poziom uzysków Pb i Ag, wydajność instalacji, produkcję oleju rafinowanego, ołowiu bizmutowego, wzbogacania AG. Analityka chemiczna ołowiu surowego i powstających półproduktów na każdym etapie rafinacji. Odkreślenie wpływu temperatur ołowiu, wody etc. na proces próżniowy. Określenie możliwości dalszego zagospodarowania selektywnych zgarów przy spełnieniu wymagań jakościowych rynku. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
12 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Wykorzystanie oceny ryzyka zawodowego w procesie ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w mikroklimacie gorącym. Celem pracy jest opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy narażonych na mikroklimat gorący z uwzględnieniem standardów i prawodawstwa obowiązującego w tym zakresie, a następnie zaproponowanie do zidentyfikowanych ryzyk mechanizmów kontroli minimalizujących narażenie zawodowe pracowników. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
13 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Budowa kultury bezpieczeństwa poprzez zmianę zachowań pracowników na przykładzie Huty Miedzi Legnica. Celem pracy jest próba określenia obszarów doskonalenia bezpieczeństwa pracy w Hucie Miedzi Legnica poprzez zmianę zachowań pracowników na przykładzie wybranego wydziału produkcyjnego. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
14 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Psychologiczne aspekty niebezpiecznych zachowań pracowników narażonych na metale ciężkie. Celem pracy jest próba zidentyfikowania i opisania zbioru niebezpiecznych zachowań pracowników zatrudnionych w obszarach narażenia na metale ciężkie, które zwiększają narażenie a tym samym rycyko zachorowań na choroby wynikające z kontaktu z metalami ciężkimi, wraz z prośbą zaproponowania mechanizmów przeciwdziałającym tym zachowaniom. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
15 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Zastosowanie metody elementów skończonych w symulacji zjawisk cieplnych oraz określenie stanu naprężeń zachodzących w tyglach w procesie rafinacji na Wydziale Rafinerii Ołowiu Huty Miedzi Legnica. Celem pracy jest analiza, przy zastosowaniu metody Elementów Skończonych, przyczyn powstawania uszkodzeń tygli rafinacyjnych na Wydziale Rafinerii Ołowiu Huty Miedzi Legnica podczas prowadzenia procesu technologicznego. Wykonanie tygli - stal do pracy w podwyższonych temperaturach P235GH. Należy zbadać wytrzymałość konstrukcji, zasymulować odkształcenia, naprężenia, przemieszczenia, przepływ ciepła, przepływ cieczy itd. Należy przeanalizować wpływ temperatury na własność stali, wpływ procesów spawalniczych (naprężenia, zmiana struktury w SWC złącza spawanego), wpływ pierwiastków na strukturę stali z których wykonano tygle, w tym wpływ cynku (LME - pęknięcia cynkownicze). Należy przeanalizować możliwość zmiany materiału do produkcji tygli, technologii wykonania tygli (odlew zamiast konstrukcji spawanej), sposobu grzania tygli podczas procesu rafinacji itp. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
16 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza przyczyn powstawania uszkodzeń tygli rafinacyjnych w Wydziale Rafinerii Ołowiu Huty Miedzi Legnica. Celem pracy jest analiza przyczyn powstawania uszkodzeń tygli rafinacyjnych na Wydziale Rafinerii Ołowiu Huty Miedzi Legnica podczas prowadzenia procesu technologicznego. Wykonanie tygli - stal dopracy w podwyższonych temperaturach P235GH. Należy przeanalizować wpływ temperatury na własność stali, wpływ procesów spawalniczych na produkcji tygli, wpływ pierwiastków na strukturę stali z których wykonano tygle. Należy zaproponować działania w zakresie optymalizacji pracy tygli. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
17 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Uwarunkowania techniczne eksploatacji okna wsadowego w piecu anodowym. Ustalenie optymalnych warunków technicznych przy eksploatacji okna wsadowego pieca anodowego pozwoli na wprowadzenie zmian konstrukcyjnych i wytycznych dla parametrów technologicznych pozwalających na wydłużenie okresu międzyremontowego bez konieczności doraźnej regeneracji filarków pieca. Umołziwiają określenie najważniejszych parametrów wsadów stałych ładowanych do pieców anodowych. Dodatkowym efektem może być obniżenie kosztów remontów a w efekcie produkcji oraz poprawa warunków pracy. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
18 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Zastosowanie liczników energii elektrycznej w procesach przemysłowych Celem pracy jest wykorzystanie liczników energii elektrycznej w procesach produkcyjnych w kierunku prowadzenia racjonalnej gospodarki energetycznej w odniesieniu do wielkości produkcji. Wiedza na temat rodzajów zastosowania liczników energii elektrycznej, działania systemu zdalnego odczytywania danych liczników zainstalowanych na poszczególnych obiektach, możliwość poznania wykorzystania liczników energii elektrycznej w procesach przemysłowych, a w szczególności w procesach produkcyjnych, poznanie zastosowania licznika/liczników dla KGHM Polska Miedź S.A. oraz wiedza na temat sposobu zarządzania i kontroli poprawności działania liczników zainstalowanych na całym terenie Huty Miedzi Legnica. Przeprowadzone statystyki i badania mogą być wykorzystane do dalszej analizy w temacie oszczędzania energii elektrycznej na poszczególnych wydziałach produkcyjnych w korelacji do wielkości produkcji. Otrzymane wyniki mogą służyć jako przykład w procesie dydaktycznym np. prowadzenie wykładu w oparciu o daną pracę inżynierską. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
19 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza warunków pracy i optymalizacja węzła kontaktowego do utlenienia SO2 współpracującego z kotłem odzysknicowym. Proces utleniania SO2 do SO3 w instalacjach kwasu siarkowego typu metalurgicznego przebiega w zmiennych warunkach, w zakresie m.in. składu (SO2, O2, H2O) i natężenia przepływu gazu konwertorowego. Wahania te mogą skutkować niedoborem ciepła w węźle (utratą autotermiczności procesu) i wymuszać niekorzystne, z punktu widzenia kinetyki utleniania SO2, przedziały temperaturowe pracy poszczególnych półek aparatu kontaktowego. Celem niniejszej pracy jest optymalizacja pracy węzła kontaktowego do utlenienia SO2 współpracującego z kotłem odzysknicowym. W ramach badań planuje się: (1) przeprowadzenie analizy warunków pracy węzła współpracującego z kotłem odzysknicowym z zastosowaniem wspomagania komputerowego, (2) opracowanie zasad regulacji temperatury gazu na poszczególnych półkach w celu minimalizacji emisji SO2, zwiększenia wydajności procesu produkcji kwasu siarkowego oraz zwiększenia strumienia pary produkowanej na cele technologiczne, (3) analizę wpływu skuteczności pracy węzła suszącego na wydajność procesu utleniania SO2 oraz (4) analizę możliwości stosowania innowacyjnego katalizatora umożliwiającego pracę w niższych temperaturach. Efektem praktycznym prowadzonych prac ma być opracowanie narzędzia umożliwiającego symulowanie zachowania się węzła kontaktowego w zmiennych warunkach pracy. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Legnica Aplikuj
20 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza zależności między zużyciem pomp a drganiami urządzenia Syntetyczny opis metod diagnostyki drganiowej urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem pomp wirowych. Opis głównych przyczyn powstawania nadmiernych drgań w pompach. Zasady diagnozowania pompy na podstawie charakterystyki drgań. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny Aplikuj
21 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza zależności między zużyciem pomp a temperaturą urządzenia. Przedstawienie krótkiego zarysu termografii inżynierskiej, zjawiska powodującego wzrost temperatury urządzeń. Przegląd metod monitorowania temperatury. Rozwiązania diagnostyczne wykorzystujące temperaturę urządzenia do oceny jej stanu (m.in. wbudowanie w urządzenie). Pomiary pomp wirowych za pomocą kamery termowizyjnej. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny Aplikuj
22 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Metody monitorowania agregatów pompowych w warunkach rzeczywistych Narzędzia komputerowego wspomagania procesów eksploatacji umożliwiające wybór najlepszej strategii serwisowania - możliwości optymalizacji decyzji eksploatacyjnych, które pozwolą na efektywne technicznie i ekonomicznie planowanie działań serwisowych z uwzględnieniem warunków eksploatacji. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny Aplikuj
23 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Opracowanie sposobu oczyszczania osadników szlamu z odwadniania rurociągów wraz z analizą techniczno - ekonomiczną Praca dyplomowa powinna zaprezentować sposoby przetransportowania odpadów poflotacyjnych z osadników odwodnieniowych zlokalizowanych przy rurociągach szlamowych w podnóża na OUOW "Żelazny Most". Analiza powinna zawierać dobór odpowiedniego sprzętu wraz z przedstawieniem kosztów budowy i użytkowania. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny Aplikuj
24 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Zastosowanie nowej technologii przy nadbudowie koron na OUOW "Żelazny Most". Wprowadzenie nowej technologii ma być przede wszystkim ekonomiczna do stosowanej obecnie technologii . Chodzi również o skrócenie czasu nadbudowy jednej sekcji 500 mb. Materiał do przemieszczania to ok. 27000m3 KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny Aplikuj
25 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Koncepcja wielorozdzielczego systemu monitorowania OUOW "Żelazny Most" Przegląd literatury dotyczący systemów monitorowania obiektów inżynierskich, zapór wodnych i zbiorników odpadów poflotacyjnych. Charakterystyka metod technik pomiarowych, geodezyjnych, teledetekcyjnych, względnych i innych. Charakterystyka systemów pomiarowych OUOW "Żelazny Most" . Opracowanie projektu zintegrowanego, kompleksowego, wielorozdzielczego systemu monitorowania obiektu i jego otoczenia (w tym segmentów pomiarowych i procedur pomiarowych) adresującego potrzeby OUOW "Żelazny Most". Plany i schematy funkcjonowania systemu. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny Aplikuj
26 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Opracowanie bazy danych GIS na potrzeby monitorowania stanu OUOW "Żelazny Most" Przegląd literatury w zakresie systemów informatycznych zbiorników odpadów poflotacyjnych. Charakterystyka OUOW "Żelazny Most", ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych pomiarów. Opracowanie projektu struktury bazy danych GIS danych referencyjnych, tematycznych oraz pomiarowych w tym czynników zagrożeń na potrzeby analiz stanu obiektu i jego otoczenia. Określenie źródeł i formatów. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny Aplikuj
27 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza możliwości awaryjnego zwrotu zrzutu wód nasadowych z OUOW "Żelazny Most" Celem pracy jest analiza możliwości awaryjnego zrzutu wód nasadowych z OUOW "Żelazny Most" i ocena ewentualnych skutków tego zrzutu. Analiza dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy OUOW w zakresie gospodarki wodnej i szlamowej, wykonanie bilansu wód, prognoza pojemności akwenu wód nasadowych w miarę przyrostu wysokości składowania odpadów, analiza hydrauliczna i opis zasad pracy istniejących ujęć wód, wariantowa analiza możliwości awaryjnego zrzutu wód nasadowych (naturalne cieki wodne, tereny przyległe, zbiornik retencyjny, Kwatera Południowa), określenie skutków zrzutu awaryjnego dla każdego z analizowanych wariantów, rekomendacja wariantu optymalnego wraz z uzasadnieniem, opracowanie wytycznych dla eksploatacji. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny Aplikuj
28 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Studium techniczne budowy stacji zagęszczenie odpadów wydobywczych w rejonie ZWR Celem pracy jest analiza możliwości budowy Stacji Zagęszczenia Odpadów (SZO) w rejonach komory rozrządu LG dla odpadów z ZWR Lubin i komory RG PG dla odpadów z ZWR Rudna i ZWR Polkowice oraz opracowanie studium technicznego tych SZO wraz z infrastrukturą techniczną (rurociągi tłoczne odpadów, zbiorniki retencyjne wód technologicznych, pompownie). Opis ogólnych zasad funkcjonowania OUOW, analiza dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy OUOW w zakresie gospodarki wodnej i szlamowej w tym projekt Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów, analiza istniejącej infrastruktury technicznej w systemie gospodarki odpadowej KGHM, wykonanie bilansu wód technologicznych, bilansu mas odpadów dla poszczególnych ZWR, opracowanie schematu technologicznego dla każdego strumienia odpadów(rudniańskie, lubińskie, polkowickie), odrębne dla każdego strumienia odpadów określenie podstawowych obiektów, urządzeń i instalacji oraz ich podstawowe parametry i gabaryty, analiza planów sytuacyjno -wysokościowych oraz map ewidencyjnych studium lokalizacyjne - rozmieszczenie obiektów w planie i wyznaczenie tras dla instalacji z uwzględnieniem Obiektu Głównego, Kwatery Południowej, OUOW Gilów - szacunkowe zestawienie kosztów inwestycyjnych (CAPEX) i eksploatacyjnych (OPEX), opracowanie wytycznych do prac projektowych i przedprojektowych. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny Aplikuj
29 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Wpływ zawartości frakcji drobnej na wybrane parametry mechaniczne materiałów rozdrobnionych - praca doktorska (SGGW Warszawa) Analiza wpływu zawartości frakcji drobnej na wytrzymałość na ścianie w warunkach bez odpływu i parametry odkształceniowe odpadów OUOW "Żelazny Most". W ramach realizacji celu pracy powinny zostać przeanalizowane wyniki badań laboratoryjnych i terenowych osadów pod kątem wpływu zawartości frakcji drobnej na parametry mechaniczne osadów z uwzględnieniem sposobu przygotowania próbek do badań. W celu opisania powyższych zagadnień niezbędne będzie wykorzystanie wyników laboratoryjnych i terenowych osadów zdeponowanych w OUOW "Żelazny Most" (badania właściwości fizycznych, badania trójosiowe, badania edometryczne, badania w konsolidometrze, testy sedymentacyjne, sondowania, badania DMT i Cross-Hole). KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny Aplikuj
30 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza technologiczno-ekonomiczna modernizacji rurociągu zrzutowego wody nadosadowej z OUOW "Żelazny Most" do rzeki Odra w Głogowie. Przedstawienie sposobów technicznych zrzutu wody nadosadowej do rzeki Odra będących w zgodzie z obowiązującym prawem i przepisami ochrony środowiska wykorzystując istniejącą instalację zrzutową, projekt ideowy, rysunki oraz opis techniczny dla dwóch rozwiązań, analiza finansowa zaproponowanych rozwiązań, studium wykonalności proponowanych rozwiązań: prawne, techniczne. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny Aplikuj
31 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Odsalanie wód z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Wody wypompowywane z Oddziału ZG Rudna, mimo mniejszej ich objętości w stosunku do pozostałych zakładów (ok 2 razy mniejszej niże w przypadku Oddziału ZG Lubin i ok. 3,5 razy mniejszej niż w przypadku Oddziału ZG Polkowice), mają główny wpływ na charakterystykę jakościową wód technologicznych. Związane jest to z zawartością substancji rozpuszczonych, aż 46 razy większą niż w przypadku Oddziału ZG Lubin i 12 razy większą niż w przypadku wód pochodzących z Oddziału ZG Polkowice - Sieroszowice. Praca powinna obejmować analizę ekonomiczną uzasadnionych metod (w tym odnawialnych źródeł energii) możliwych do zastosowania w celu odsolenia wód, przed ich odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub ponownym wykorzystaniem do produkcji. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny Aplikuj
32 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Ocena skuteczności przywrócenia zbędnych terenów poprzemysłowych do stanu pierwotnego w środowisku naturalnym, na podstawie analizy wykonanych rekultywacji zamkniętych hałd oraz terenów przemysłowych z uwzględnieniem wymogów prawa, wykorzystywanych technologii, prowadzonego monitoringu oraz otaczających warunków środowiskowych. Praca ma na celu ocenić skutecznośc wybranych metod i prac rekultywacyjnych w zakresie zastosowanych projektów, wykorzystanych materiałów, dotrzymania warunków środowiskowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na utrzymanie ładu krajobrazowego. Ocena będzie miała wpływ w przyszłości na wybór i zastosowanie odpowiedniej metody rekultywacyjnej na zbędnym terenie przemysłowym administrowanym przez KGHM Polska Miedź S.A O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
33 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Doskonalenie procesów produkcyjnych w wybranej firmie z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing Temat dotyczyć będzie komory mechanicznej. Ma na celu ocenić efektywność pracy na KMC, usprawnić produkcje, naprawy, a także bezpieczeństwo pracowników pracujących na komorze mechanicznej. Dążymy do doskonalenia organizacji i zarządzania pracami naprawczymi. Dzięki takim założeniom chciałbym zwiększyć wydajność produkcji oraz osiągnąć przy tym najbardziej zadowalające wyniki ekonomiczne. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
34 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Dokumentacja zezwalająca na stosowanie Samojezdnych Maszyn Górniczych i urządzeń na dole kopalni w Dziale Maszyn Dołowych przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej Celem pracy jest porównanie norm i przepisów prawa regulujących zagadnienie tzw. „dokumentacji dopuszczeniowej” . Należy dokonać analizy tych przepisów przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, w porównaniu do obecnych uregulowań w tym zakresie. Autor musi wskazać różnice oraz nowe zapisy, które zostały wprowadzone wraz z przystąpieniem Polski do UE, wynikające z prawa unijnego w tym zakresie. W dysertacji niniejszego tematu należałoby ukazać całość dokumentacji zezwalającej na stosowanie w odniesieniu do konkretnego typu maszyny i/lub urządzenia. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
35 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Alternatywne rozwiązania posuwu w wieżyczkach maszyn kotwiących stosowanych w kopalniach KGHM. Zastąpienie cięgna łańcuchowego na posuwie wózka wiercącego i kotwiącego w kotwiarce dwustanowiskowej z wieżyczką typu "WWK-2" KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
36 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Porównanie efektywności ekonomicznej systemów transportu oddziałowego stosowanych w ZG Polkowice-Sieroszowice Celem pracy jest porównanie dwóch wariantów odstawy urobku: jeden składający się z dwóch ładwarek o mniejszej pojemności łyżki i wozu odstawczego, a drugi składający się z ładowarki o większej pojmeności łyżki i wozu odstawczego. Porównanie obejmować powinno głównie aspekty ekonomiczne (kosztowe) z uwzględnieniem warunku zapewnienia żądanej wydajności obu wariantów. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
37 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza efektywności zabezpieczenia przeciwpożarowego samojezdnych maszyn górniczych eksploatowanych w ZG Polkowice-Sieroszowice Praca ma na celu porównanie systemów stałych instalacji gaśniczych samojezdnych maszyn górniczych w kontekście zaistniałych zdarzeń pożarowych oraz wskazanie obszarów zmian w celu optymalizacji układów p.pożarowych. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
38 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Raportowanie Computerised Maintenance Management System dla potrzeb optymalizacji zarządzana parkiem maszynowym ZG "Polkowice-Sieroszowice" Praca ma na celu stworzenie raportów oraz wykazanie efektywności produkcyjnych na podstawie istniejącego systemu wspierania utrzymania ruchu samojezdnych maszyn górniczych. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
39 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza przestrzenna i statystyczna sieci osnowy geodezyjnej oddziału G-55 W związku z aerologią złoza soli oraz wzajemnym oddziaływaniem robót górniczych w złozu soli oraz złozu miedzi występują zmiany położenia wyrobisk i co za tym idzie osnowy geodezyjnej w złozu soli. Temat ma za zadanie określenie tych zmian na podstawie pomiarów geodezyjnych. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
40 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Monitoring zachowania się podziemnych obiektów budowlanych temat dotyczy potrzeby zdalnego monitorowania wytypowanych przez ZG podziemnych obiektów budowlanych w zakresie ich deformacji wraz z rejestracją ich zachowania KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
41 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza dostępnych substytutów węglanu sodu możliwych do zastosowania w procesie utleniania As z Cu blister w Piecach Anodowych Obrotowych. W zakresie pracy powinna znaleźć się analiza materiałów, które dzięki swoim własnościom fizyko-chemicznym mogą spełniać funkcję "zamiennika" obecnie stosowanego węglanu sodu w procesie usuwania As z Cu blister w Piecach Anodowych Obrotowych. Należy przedstawić przewidywany wpływ nowego materiału na obmurze pieca anodowego, stopień eliminacji As z miedzi blister oraz wpływ na jakość miedzi anodowej i powstający żużel anodowy. Analizie powinien być poddany również wpływ zamiennika na organizm ludzki (karta charakterystyki) oraz ochronę środowiska. Podać należy szacowane ilości, wskaźniki zużycia nowego materiału, przedstawić sposób jego zadozowania do PAO ze wskazaniem na wykorzystanie obecnej instalacji transportu pneumatycznego. W pracy należy przedstawić porównanie obecnie stosowanego węglanu sodu z nowym materiałem KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
42 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza wpływu wybranych etapów procesu przetwarzania rudy miedzi na efektywność procesu elektrorafinacji Obszarem badań będą zabiegi technologiczne poprzedzające proces elektrorafinacji i ich wpływ na charakterystykę tego procesu. Główne zadania badawcze będą polegały na opisie zabiegów technologicznych i analizie składów chemicznych materiałów z procesów górniczych i hutniczych. Planuje się analizę dwóch wyróżnionych obiegów cyrkulacyjnych w procesie elektrorafinacji i ich szczegółową analizę chemiczną oraz ekonomiczną. W prowadzonych badaniach planuje się wykorzystanie bieżących wyników produkcyjnych oraz badania własne- szczególnie badania petrograficzne, mikroskopowe i własne analizy chemiczne. Uwzględnione też zostaną analizy chemiczne CBJ KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
43 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Opracowanie metody oznaczania w elektrolicie rafinacyjnym stężenia tiomocznika oraz kleju kostnego Obszarem badań będzie opracowanie metody chemicznego oznaczania stężenia tiomocznika i kleju kostnego w elektrolicie rafinacyjnym. Przy użciu dostepnej aparatury chemicznej i odczynników chemicznych. Należy opracować metodę, która będzie pozwalała na zbadanie ilości dodatków do elektrolitu w medium procesowym jakim jest roztwór siarczanu miedzi w kwasie siarkowym KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
44 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Przetop złomów miedzi w piecu zawiesinowym Obserwowane w ostatnich latach ograniczenie wydajności ciągu technologicznego produkcji miedzi blister spowodowane przede wszystkim znaczącym wzrostem zawartości węgla organicznego w przetapianych koncentratach krajowych i wynikającym z tego, mimo przeprowadzenia szeregu działań modernizacyjnych konstrukcji pieca, brakiem dalszych technicznych możliwości bilansowania nadmiarowej energii dostarczanej do procesu w piecu zawiesinowym. Konieczne stało się zatem poszukiwanie kolejnych rozwiązań po stronie techniczno-technologicznej umożliwiających obniżanie temperatury produktów do wartości odpowiadających wymaganiom technologicznych, bez konieczności ograniczania parametrów produkcyjnych. Jedno z proponowanych rozwiązań wykorzystuje zjawisko entalpi przemiany fazowej substancji stałych, które dzięki określonej wartości ciepła topienia miedzi pozwala na odebranie części nadmiarowej energii generowanej w procesie. Tym rozwiązaniem jest zagospodarowanie złomów miedzi w piecu zawiesinowym. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
45 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Dobór reagenta lub okreslenie parametrów procesu mających wpływ na zmianę własności fizyko-chemicznych szlamu otrzymywanych w procesie mokrego odpylania gazów procesowych z pieca Kaldo Na podstawie dostępnych wyników analiz składu chemicznego roztworu z mokrej odpylni gazów poprocesowych pieca Kaldo oraz wyników analiz składu chemicznego szlamów powstających po filtracji tego roztworu, należy dobrać odpowiedni reagent który poprawi parametry filtracyjne i suszenia odwodnionych szlamów. Alternatywą może być określenie parametrów procesu wpływających na własności fizyko-chemiczne otrzymywanych szlamów. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
46 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza oddziaływania instalacji HMG na stan jakości powietrza w wybranych punktach receptorowych Analiza korelacji właściwości fizykochemicznych emitowanych ze źródła poszczególnych zanieczyszczeń do powietrza w powiązaniu ze zmierzonymi w punkcie receptorowym z uwzględnieniem przemian zachodzących w atmosferze oraz modeli rozprzestrzeniania pozwoli oszacować udział poszczególnych źródeł emisji w oddziaływaniu na punkt receptorowy i zaplanować podjęcie skutecznych działań redukujących emisje. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
47 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza pracy pieca elektrycznego w Hucie Miedzi Głogów Cel: Analiza pracy pieca elektrycznego w Hucie Miedzi Głogów. Wyznaczenie parametrów napięć i prądów na podstawie mierzonych próbek sygnału oraz przeprowadzenie analizy z wykorzystaniem zaawansowanych metod matematycznych. Oczekiwana wartość dodana dla KGHM PM S.A.: Opracowanie metod analizy parametrów napięć i prądów w trakcie pracy znaczącego odbioru dla zapewnienia ciągłości cyklu przetwórczego. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
48 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Dobór składu chemicznego żeliwa szarego o największej odporności na pękanie oraz szoki termiczne i minimalnej zawartości siarki Wartość dodana dla HM Głogów: opymalizacja procesu odlewania form anodowych. Podczas wprowadzania płynnej miedzi do kokili formy anodowej zachodzi bardzo wiele zjawisk, m.in.: przekazywanie ciepła zawartego w miedzi wlanej do kokili, krzepnięcie miedzi w miejscach najintensywniejszego odbioru ciepła, skurcz Cu na powierzchni żeliwnej płyty podkokilowej. Wynikiem pracy powinno być określenie składu chemicznego żeliwa szarego, który pozwoli na osiągnięcie przez odlew płyty podkokilowej maksymalnej wytrzymałości na pękanie, maksymalną odporność na szoki termiczne, minimalne ,,gotowanie" miedzi po zalaniu kokili - główną przyczyną ,,gotowania" jest zawartość siarki w żeliwie szarym. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
49 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Ocena skuteczności suszenia szlamu anodowego odmiedziowanego w aspekcie właściwości fizyko-chemicznych szlamów anodowych po elektrorafinacji miedzi. Szlam anodowy odmiedziowany jest produkowany z szlamów anodowych z ciągów technologicznych elektrorafinacji miedzi HMG I i II. Na Wydziale Metali Szlachetnych szlam anodowy odmiedziowany poddawany jest procesowi suszenia. Celem pracy jest przeprowadzenie analizy fizyko-chemicznej szlamów i analizy ciągu technologicznego procesu odmiedziowania szlamów pod kątem wydajności procesu suszenia. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
50 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza zastosowania substancji redukujących tlenki azotu w kwasie siarkowym pod kątem ich efektywności. Podczas przerobu koncentratów miedzi w technologii pieców zawiesinowych utleniający charakter procesu powoduje powstanie tlenków azotu, które w gazie procesowym kierowane są do instalacji produkcji kwasu siarkowego. W trakcie procesu produkcji kwasu siarkowego wymagane jest usunięcie tlenków azotu, co można uzyskać przez zastosowanie odpowiednich substancji redukujących. Celem pracy jest przegląd dostępnych substancji umożliwiających usunięcie NOx z kwasu siarkowego i ocena ich skuteczności KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
51 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Programowe wspomaganie procesu produkcji metalu Dore'a. Celem pracy jest stworzenie programowego wspomagania prowadzenia procesu technologicznego produkcji metalu Dore'a. Praca powinna się koncentrować na następujących zagadnieniach: - rola programowego wspomagania procesu produkcji w optymalizacji kosztów produkcji metalu Dore'a; - zaproponowanie komputerowego wspomagania prowadzenia procesu w piecu Kaldo (bliźniak cyfrowy). KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
52 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Bilans cieplny procesu produkcji ołowiu surowego w HM Głogów. Optymalizacja procesu, dobór mieszanek wsadowych zapewniających najwyższą efektywność procesu. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
53 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Charakterystyka fazowo-chemiczna żużli konwertorowych powstających podczas przerobu koncentratów miedzi Celem pracy jest wskazanie istniejących układów fazowych oraz opisanie właściwości struktur fazowo-chemicznych żużli. Dzięki teoretycznemu przedstawieniu właściwości fazowo-chemicznych żużli konwertorowych praca powinna wskazać kierunki racjonalnego przetwarzania żużli. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
54 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Optymalizacja badań jakościowych produktów fazowych w ciągu technologicznym produkcji miedzi. Realizacja procesów produkcyjnych wymaga precyzyjnych i szybkich metod badawczych, które pozwalają na kierowanie procesami i zużywanie optymalnych ilości zasobów (np. energia, materiały dodatkowe, itp.). Celem pracy jest analiza dostępnych metod i narzędzi badawczych w celu skrócenia procesów produkcji. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
55 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Teoretyczne określenie warunków powstawania stopu FeAs. Weryfikacja technologii produkcji ołowiu surowego w aspekcie maksymalizacji udziału szpejzy w babce ołowiowej. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
56 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Przegląd literatury w kontekście analiz termicznych minerałów wchodzących w skład polimetalicznych rud Zagłębia Miedziowego. Ocena zachowań związków mineralogicznych w porcesach hutniczych i wynikające z oceny dodatkowe możliwości optymalizacji sterowania procesem oraz przewidywania składu produktów KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
57 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Dystrybucja pierwiastków w procesie zawiesinowym. Określenie dystrybucji i ewentualnych zmian w dystrybucji pierwiastków pomiędzy produkty procesu w zależności od zmian we wsadzie i parametrach procesu KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
58 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Metody transportu i podawania materiałów o różnej frakcji, wilgotności, składzie chemicznym w procesach hutniczych Praca powinna rekomendować metody transportu materiałów w zależności od ich frakcji (tudzież udziałów wzajemnych różnych frakcji), wilgotności, składu chemicznego. Metody transportu poddane rozważaniom teoretycznym i /lub testowym: przenośniki: pneumatyczny, aeracyjny, zgrzebłowy (ewentualne inne do rozważenia). KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
59 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Opracowanie trójskładnikowego układu równowagi fazowej stopu Cu-Fe-Pb. Na podstawie dostępnych wyników analiz składu chemicznego stopu i temperatur, oraz w oparciu o badania laboratoryjne wykreślić układ równowagi Cu-Pb-Fe. KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
60 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza możliwości wykorzystania roślin alternatywnych do trawy do zagospodarowania obszarów trudnych w uprawie na terenie HMG Analiza możliwości zastąpienia trawników wymagających pielęgnacji, nawożenia, podlewania, itp. roślinami nie wymagającymi takich zabiegów, zdolnymi do wzrostu i rozrostu na terenach zdegradowanych, mało żyznych przy uwzględnieniu braku zagrożenia biologicznego dla flory rodzimej KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
61 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Opracowanie możliwości eliminacji strat ciepła w procesie termicznego suszenia koncentratu miedzi. Suszarki obrotowe są ogrzewane gazem ziemnym w celu uzyskania odpowiedniej temperatury do procesu suszenia koncentratu miedzi, konstrukcja części obrotowej jest stalowa przez co występują duże utraty ciepła co generuje straty. Celem pracy jest analiza utraty ciepła oraz opracowanie metody minimalizującej utratę ciepła. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
62 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Opracowanie możliwości odseparowania gazów i innych części lotnych w procesie suszenia Suszarki obrotowe są ogrzewane gazem ziemnym w celu uzyskania odpowiedniej temperatury do procesu suszenia koncentratu miedzi, podczas suszenia oprócz pary wodnej i spalin gazowych powstają związki lotne. Celem pracy jest analiza występujących substancji powstałych w wyniku suszenia oraz zaproponowanie możliwości oczyszczenia KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
63 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Opracowanie możliwości eliminacji zanieczyszczeń z urobku przed procesem przesiewania. Z Urobkiem wydobywanym przez KGHM znajduje się dużo zanieczyszczeń typu złom, pozostałości po przewodach strzelniczych itp. i itd. Do tych czas nie ma dobrej metody do odseparowania zanieczyszczeń . Celem pracy jest opracowanie metody odseparowania nieczystości od urobku. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
64 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Opracowanie możliwości obniżenia hałasu generowanego przez kruszarki młotkowe poprzez ich modernizację. Na oddziale rozdrabniali pracuje sześć Kruszarek młotkowych które podczas pracy generują hałas przekraczający 95 dB. Celem pracy jest analiza stanowiska pracy oraz dobór metody wygłuszenia Kruszarek lub sposobu odizolowania kruszarek od pozostałej części hali. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
65 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza porównawcza wpływu rozruchu silnika synchronicznego SMH-1732T 6kV o rozruchu bezpośrednim i silnika asynchronicznego synchronizowanego typu SAS1732 na sieć energetyczną O/ZWR Rejon Rudna Praca winna opisywać występujące zjawiska sieciowe przy bezpośrednim rozruchu silnika synchronicznego z magnesami trwałymi oraz silnika asynchronicznego synchronizowanego SN oraz wpływ rozruchu tych silników na parametry jakościowe sieci SN. w pracy winny się znaleźć także metody poprawy tych parametrów dla każdego rodzaju napędu. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
66 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Opracowanie algorytmów wprowadzania do stosowania przemysłowego nowych odczynników flotacyjnych w O/ZWR W zakładach wzbogacania stale prowadzone są działania mające na celu dobór odczynników zbierających do specyfiki procesu technologicznego realizowanego w O/ZWR. Stąd w O/ZWR prowadzona jest zakrojona na szeroką skalę działalność badawcza, mająca na celu wytypowanie nowych i skuteczniejszych od aktualnie stosowanych zbieraczy. Oczekiwanym jest, że w ramach realizacji pracy zostanie opracowany algorytm postępowania, który pozwoli podjąć decyzje o zasadności wprowadzenia nowego odczynnika flotacyjnego do praktyki przemysłowej. Praca obejmuje analizę aktualnie stosowanej metodyki wprowadzenia odczynników flotacyjnych do procesu technologicznego, jej ocenę oraz określenie koniecznych do wprowadzenia zmian. Zmiany powinny obejmować wprowadzane obostrzenia formalno-prawne dotyczące zakupu i stosowania chemikaliów w procesie przemysłowym oraz możliwości badania jakości dostarczanych odczynników, zarówno do badań laboratoryjnych jak i przemysłowych. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
67 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Określenie możliwości analizy online składu litologicznego urobku kierowanego do młynów I mielenia Zarządzanie procesami przemysłowymi poprzez przetwarzanie i analizę danych procesowych nabiera coraz większego znaczenia w aspekcie optymalizacji pracy ciągów produkcyjnych. Postępująca automatyzacja i możliwość sterowania pracą maszyn i urządzeń przy uwzględnieniu charakterystyki ich pracy może być wykorzystane do zoptymalizowana procesu mielenia i klasyfikacji. Przetwarzanie informacji o litologii urobku kierowanego do procesu technologicznego pozwoli na zwiększenie efektywności odzysku cennych metali. Oczekiwanym rezultatem powinno być stworzenie narzędzia do charakterystyki urobku począwszy od jego uziarnienia przez ocenę jakości po informację o głównych typach litologicznego wchodzących w jego skład. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
68 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Wpływ pracy falowników i układów wzbudnic tyrystorowych na parametry jakościowe energii elektrycznej sieci elektroenergetycznej. Praca powinna zawierać analizę wpływu pracy falowników i wzbudnic tyrystorowych na parametry jakościowe energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej NN i SN. W pracy należy uwzględnić także wpływ tych urządzeń na komfort pracy transformatorów mocy dla różnych poziomów obciążenia np. 10%, 25%, 50%, 75% 100% i 125%. Powinny zostać przedstawione i opisane przebiegi wraz z zawartymi harmonicznymi badanych układów i wnioski jakie z można wyciągnąć z prezentowanych pomiarów. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
69 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza wpływu pracy układów falownikowych i baterii kondensatorów na parametry jakościowe sieci elektroenergetycznej IT 500V dla różnych konfiguracji sieciowych i poziomu obciążenia W pracy należy przedstawić wpływ układów falownikowych i baterii kondensatorowych na jakość energii elektrycznej. Opisać występujące zjawiska przy w sieci z odbiorami falownikowymi i bateriami kondensatorowymi dla rożnych poziomów i charakterów obciążenia oraz konfiguracji sieci. Określić warunki w jakich może dochodzić do zjawisk rezonansowych i przedstawić sposoby eliminacji tych zjawisk - na przykładzie sieci ZWR Lubin. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
70 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza pracy napędów elektrycznych z silnikami synchronicznymi i synchronizowanymi Celem pracy jest analiza porównawcza wielkości elektrycznych i parametrów eksploatacyjnych napędów elektrycznych z silnikami synchronicznymi (wzbudzanymi elektromagnetycznie i magnesami trwałymi) oraz asynchronicznych synchronizowanych typu SAS. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
71 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Okruszcowanie Cu i srebrem wybranego fragmentu złoża rud miedzi w strefie elewacji stropu piaskowca w OG „Sieroszowice”, O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” (oddział G-61) Analiza okruszcowania skał głównymi metalami w strefie elewacji stropu piaskowca, pozwoli na sprawdzenie opisanej już zależności pomiędzy wartością tego okruszcowania, a obecnością łupku i jego miąższością. Na ogół na szczycie elewacji, tam gdzie brak jest łupku, brak jest również Ag, a okruszcowanie Cu jest ubogie. Ma to znaczenie dla oceny spodziewanej ilości metali. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
72 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Analiza mineralogiczno-petrograficzna złoża fazy przejściowej przed strefą utlenioną w OG „Sieroszowice”, O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” (oddział G-41) Strefa przejściowa, występująca pomiędzy strefą redukcyjną (złożową), a strefą utlenioną ma zazwyczaj cechy pośrednie. Okruszcowanie Cu jest uboższe niż w złożu, ale mogą się pojawiać podwyższone zawartości metali szlachetnych, w tym złoto rodzime obok elektrum. Takie rozmieszczenie metali oraz pojawianie się w skałach pojedynczych czerwonych plam świadczy o przemieszczeniu złoża Cu. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
73 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Lokalna zmienność pionowa i pozioma okruszcowania i zawartości Cu w serii łupkowej w obszarach między elewacyjnych w OG „Sieroszowice” O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” (oddział G-62)- analiza wybranego fragmentu złoża. W strefach zdominowanych przez łupki miedzionośne zawartości Cu i Ag są podstawą ekonomiki złoża. W strefie złoża cienkiego ważne są zawartości srebra, które są podstawa do naliczania zawartości ekwiwalentnej. Analiza jakościowa i ilościowa powinny pokazać kierunki wzbogacenia w te pierwiastki oraz ocenić ich zmienność pionową. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
74 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Porównanie okruszcowania Cu przy strefach elewacji stropu piaskowca w zachodniej i wschodniej części złoża „Sieroszowice”, O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” (rejon GG-6). Strefy elewacji stropu piaskowca charakteryzują się dużą zmiennością okruszcowania. Dużym zmiennością poddany jest również kształt złoża. Praca ma na celu wyjaśnienie różnic w wykształceniu złoża i jakości okruszcowania na przeciwnych jego krańcach obszaru Sieroszowic, które stanowią zachodnią granicę złoża." KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
75 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Wpływ tektoniki nieciągłej na wykształcenie złoża rud miedzi w OG „Polkowice”, O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” (oddział G-12, oddział G-30). Istnieje zaledwie kilka prac opisujących tektonikę złoża. Są to prace oparte na wstępnym rozpoznaniu złoża. Potrzebne są nowe badania pokazujące relacje tektoniki do formy złoża oraz pokazania wpływu tektoniki na jego jakość. Generalnie przyjmuje się, że tektonika jest młodsza od okruszcowania. Szczegółowe badania tektoniki powinny wyjaśnić wpływ tektoniki nieciągłej na jakość i budowę złoża. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
76 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Wykształcenie złoża rud miedzi w rejonie występowania piaskowców anhydrytowych w wybranym polu górniczym OG „Sieroszowice”, O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” (oddział G-54, piętro D-1E). Strefy elewacji stropu piaskowca charakteryzują się dużą zmiennością okruszcowania. Dużym zmiennością poddany jest również kształt złoża. Praca ma na celu wyjaśnienie różnic w wykształceniu złoża, pozycji i jakości okruszcowania w stosunku do opisanych już modeli np. z OZG Rudna. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
77 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Model 3D fragmentu złoża rud miedzi w rejonie elewacji Rudnej Północnej Strefy elewacji stropu piaskowca charakteryzują się dużą zmiennością okruszcowania. Dużym zmiennością poddany jest również kształt złoża. Wykonanie modelu 2D/3D ma na celu wyjaśnienie różnic w wykształceniu złoża występującego na styku piaskowca o spoiwie anhydrytowym oraz pokazania przestrzennych relacji pomiędzy piaskowcem o spoiwie anhydrytowym, złożem a wykształceniem łupku. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
78 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Wykształcenie złoża rud miedzi w rejonie występowania piaskowców anhydrytowych w wybranym polu górniczym OZG Rudna (Oddział G2) Strefy elewacji stropu piaskowca charakteryzują się dużą zmiennością okruszcowania. Dużym zmiennością poddany jest również kształt złoża. Praca ma na celu wyjaśnienie różnic w wykształceniu złoża, pozycji i jakości okruszcowania w stosunku do opisanych już modeli. Mapy typu 2D pozwolą na określenie zasięgu piaskowców o spoiwie anhydrytowym. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
79 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Okruszcowanie złoża w rejonie szybu LZ  Praca ma dotyczyć obszaru o dużym zróżnicowaniu okruszcowania i kształtu złoża. W obszarze tym w latach 80-tych stwierdzono obecność okruszcowania metalami szlachetnymi i molibdenitem. Przewiduje się wykonanie bada chemicznych w mikroobszarze. Celem pracy będzie zbadanie dodatkowego obszaru nie objętego tego typu badaniami oraz rozpoznanie jakościowe okruszcowanie tego typu. Pierwsze badania tego typu były wykonywane w latach 70-tych. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
80 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Scenariusze zagrożeń wypadkowych występujących przy robotach górniczych w KGHM Polska Miedź S.A. Celem projektu jest stworzenie scenariuszy rozwoju najczęstszych zagrożeń zawodowych na stanowiskach pracy w górnictwie podziemnym rud miedzi. Na podstawie przeglądu dokumentacji o zaistniałych wypadkach przy pracy w obszarze konkretnego (wybranego) zakładu górniczego omówione zostaną zdarzenia niebezpieczne, prowadzące do urazu na zdrowiu pracownika z uwzględnieniem stosowanej już profilaktyki oraz możliwości zastosowania dodatkowych działań zmniejszających ryzyko wypadku. Rozważania merytoryczne i formułowane w oparciu o nie wnioski ukierunkowane będą na próbę oceny skuteczności podejmowanych działań prewencyjnych. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
81 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Analiza porównawcza metod oceny ryzyka zawodowego na przykładzie wybranych prac w ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Celem pracy jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz wykonanie na jej podstawie karty oceny ryzyka zawodowego. Wykorzystanie do analizy ryzyka zawodowego metod innych niż stosowane obecnie na stanowiskach pracy KGHM Polska Miedź S.A. pozwoli porównać wyniki wielkości ryzyka i ewentualnie zarekomendować do szacowania ryzyka zawodowego poszczególnych zagrożeń inną metodę, umożliwiającą precyzyjniejszą ocenę. Rozważania merytoryczne i formułowane w oparciu o nie wnioski ukierunkowane będą na próbę oceny trafności stosowanych metod oceny ryzyka zawodowego dla zagrożeń zawodowych w górnictwie rud miedzi. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
82 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Hierarchizacja zagrożeń zawodowych występujących w procesie pracy na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A. Celem pracy jest oszacowanie wielkości ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy/w wybranym procesie pracy oraz dokonanie na tej podstawie hierarchizacji zagrożeń. Wykorzystanie do analizy ryzyka zawodowego nie tylko metod dedykowanych klasycznej ocenie ryzyka zawodowego, ale także metod oceny porównawczej, umożliwi uszeregowanie zagrożeń zawodowych występujących przy pracach górniczych lub hutniczych w KGHM Polska Miedź S.A. Pozwoli to określić i uwzględnić dodatkowe kryteria oceny oraz wskazać zagrożenia, które dominują i mają istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa pracy zatrudnionych pracowników. Rozważania merytoryczne i formułowane w oparciu o nie wnioski ukierunkowane będą na możliwości wykorzystania uzyskanych wyników z takiej oceny w bieżącym zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
83 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Metody monitoringu górotworu i obudowy w warunkach kopalń KGHM Polska Miedź SA Student przeanalizuje metody prowadzenia kontroli górotworu oraz obudowy w kopalniach LGOM. Pokaże ich cele i skuteczność oceny pracy górotworu. Dla weryfikacji tych badań w 3-4 polach eksploatacyjnych wybranego ZG KGHM Polska Miedź SA przeprowadzi analizę wyników pomiarów. Metody te zostaną zestawione z warunkami stropowymi, określonymi poprzez badania rdzeni wiertniczych, właściwości mechaniczne skał, wziernikowanie oraz zarejestrowane opady i obwały skał stropowych. Zasugeruje dalsze kierunki rozwoju monitoringu. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin", KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
84 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Prognoza sejsmiczności indukowanej eksploatacją w wybranym rejonie kopalni "Zastosowanie metodyki prognozowania zagrożenia wstrząsami i tąpaniami w oparciu o dane z rejestru wstrząsów oraz modele zbudowane metodami hazardu sejsmicznego lub uczenia maszynowego. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin", KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
85 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Przewidywanie awarii maszyn górniczych "Wykorzystanie danych eksploatacyjnych do prognozowania awarii i konieczności dokonania przeglądów maszyn i urządzeń górniczych, na przykład ładowarek, wozów odstawczych i transportowych, wozów wiercąco-kotwiących. Zastosowanie podejścia predictive maintenance dla zmniejszenia kosztów awarii i utrzymania. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin", KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
86 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Wariantowe koncepcje eksploatacji resztkowej partii złoża rud miedzi w skrępowanych uwarunkowaniach geologiczno-górniczych Celem pracy jest przegląd dotychczasowych doświadczeń kopalnianych w zakresie zasad eksploatacji złoża rud miedzi w obrębie pozostawionych w przeszłości (wydzielonych) partii resztkowych, w tym filarów oporowych i pól zamykających. Na podstawie wytypowanej parceli i informacji o lokalnych uwarunkowaniach geologiczno-górniczych przeprowadzona zostanie analiza możliwych koncepcji wybrania złoża z uwzględnieniem bezpieczeństwa prowadzonych robót. Rozważania merytoryczne i formułowane w oparciu o nie wnioski ukierunkowane będą na próbę wskazania oraz ocenę rozwiązania optymalnego z punktu widzenia minimalizacji przejawów zagrożenia zjawiskami dynamicznymi w wyrobiskach podziemnych. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
87 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Wykorzystanie informacji o parametrach sejsmiczności indukowanej górotworu w profilaktyce zagrożenia tąpaniami Celem pracy jest przegląd, charakterystyka i analiza możliwości pomiarowych kopalnianych systemów sejsmicznych wykorzystywanych w górnictwie rud miedzi LGOM. Na podstawie wytypowanych partii/rejonów w obszarze konkretnego (wybranego) zakładu górniczego przedstawione zostaną schematy i zakresy stosowanych metod/środków prewencji zagrożenia tąpaniami w kontekście ilościowych i energetycznych rozkładów wybranych parametrów notowanej aktywności sejsmicznej górotworu, w tym lokalizacji ognisk wstrząsów. Rozważania merytoryczne i formułowane w oparciu o nie wnioski ukierunkowane będą na próbę identyfikacji najistotniejszych parametrów sejsmiczności indukowanej dla potrzeb projektowania skutecznej profilaktyki tąpaniowej. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin", KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
88 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Analiza wraz z oceną skuteczności profilaktyki tąpaniowej stosowanej na frontach o różnej długości Celem pracy jest przegląd, charakterystyka i analiza doświadczeń w zakresie wypracowanych metod profilaktyki zagrożenia zjawiskami dynamicznymi podczas prowadzenia eksploatacji złoża frontami rozcinkowymi o zróżnicowanej długości. Na podstawie wytypowanych partii/rejonów w obszarze konkretnego (wybranego) zakładu górniczego omówione zostaną zakresy stosowanej profilaktyki tąpaniowej w relacji do energetycznych i ilościowych rozkładów rejestrowanej sejsmiczności górotworu. Rozważania merytoryczne i formułowane w oparciu o nie wnioski ukierunkowane będą na próbę oceny skuteczności podejmowanych działań prewencyjnych. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
89 Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczny Analiza i ocena uszkodzeń i napraw wybranych elementów technicznych pracujących w maszynach roboczych firmy KGHM Celem pracy jest analiza rodzajów i częstotliwości uszkodzeń wybranych elementów technicznych (np. elementów układu napędowego, hydraulicznego, itp.) pracujących w maszynach roboczych w przedsiębiorstwie KGHM. W ramach pracy niezbędne jest pozyskanie danych statystycznych o uszkodzeniach analizowanej grupy elementów, m.in.: data uszkodzenia, rodzaj uszkodzenia, rodzaj naprawy, czas naprawy, zużyte elementy wymienne, itp. Na podstawie pozyskanej bazy danych należy przeprowadzić analizę statystyczną pozwalającą na ocenę procesu uszkodzeń i napraw, np. częstotliwość uszkodzeń, najczęstsze rodzaje uszkodzeń, wpływ warunków pracy na uszkodzenia, wpływ wieku elementu na częstotliwość uszkodzeń, kosztochłonność napraw, wpływ rodzaju naprawy na kolejne uszkodzenia, rozkład czasu napraw, itp. Uzyskane wskaźniki pomocne mogą być pracownikom działu utrzymania ruchu w firmie we właściwym sterowaniu procesem utrzymania analizowanych maszyn roboczych, np.: wyznaczeniu właściwego okresu między przeglądami elementu, oceny rodzaju i zakresu obecnie stosowanych kontroli elementu, utrzymania właściwego zapasu elementów wymiennych, itd. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
90 Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczny Wyznaczanie granicznego okresu eksploatacji maszyn roboczych pracujących w firmie KGHM Do podstawowych składników kosztowych związanych z cyklem życia każdego obiektu technicznego należy z jednej strony koszt zakupu nowego urządzenia, a drugiej – koszt utrzymania obiektu w gotowości funkcjonalnej. Pierwszy składnik kosztowy ponoszony jest jednorazowo w czasie życia obiektu, drugi – konsekwentnie występuje przez cały okres życia urządzenia. Często zdarza się, że koszt eksploatacji obiektu nie jest stały a zwiększa się wraz z wiekiem urządzenia przez częstsze uszkodzenia, bardziej kosztowne naprawy lub zmniejszoną wydajność. Celem pracy dyplomowej jest kosztowa ocena procesu eksploatacji wybranej grupy maszyn roboczych pracujących w wybranym oddziale firmy KGHM i wyznaczenie granicznej/opłacalnej długości życia maszyn z tej grupy. Na podstawie danych statystycznych dotyczących uszkodzeń, czasów i kosztów napraw wybranej grupy urządzeń należy poddać analizie zależność miedzy kosztami eksploatacji a wiekiem urządzenia i wyznaczyć na tej podstawie graniczną długość eksploatacji, najlepszą z punktu widzenia wskaźnika jednostkowych kosztów (sumarycznych kosztów zakupu i eksploatacji w przeliczeniu na jednostkę czasu) związanych z obiektem. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
91 Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczny Analiza i ocena polityki utrzymania zapasów elementów wymiennych i materiałów eksploatacyjnych w systemie obsług technicznych firmy KGHM Celem pracy jest analiza polityki utrzymania zapasów elementów wymiennych i materiałów eksploatacyjnych w systemie obsług technicznych realizowanych w wybranym oddziale firmy KGHM. Właściwa eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych w firmie wymaga realizacji działań obsługowych (konserwacyjnych i naprawczych) zgodnych z przyjętą w danym systemie strategią utrzymania ruchu. Jednym z istotnych elementów utrzymania ruchu jest realizacja napraw technicznych (zarówno planowanych jak i nieplanowanych) oraz czynności obsługowych (np. uzupełnianie lub wymiana materiałów eksploatacyjnych). Planowanie w zakresie zapasów elementów wymiennych i materiałów eksploatacyjnych może wspierać poprawne działanie utrzymania ruchu ale także może powodować błędy w postaci – z jednej strony – obniżenia wskaźnika gotowości systemu (np. wynikające z braku elementów i materiałów), z drugiej – zbyt wysokich kosztów utrzymania zapasów w systemie (np. koszt przestarzałych materiałów). W ramach pracy dyplomowej należy m.in. poddać analizie zapotrzebowanie na elementy wymienne i/lub materiały wymienne danego typu z punktu widzenia: wielkości, częstości, regularności, lokalizacji występowania zapotrzebowania. Na tej podstawie należy ocenić zasadność przyjętej polityki zamawiania i utrzymania zapasów danego typu (wielkości zapasów, podział na lokalizacje) oraz zaproponować możliwe usprawnienia. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
92 Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczny Analiza ryzyka wybranego procesu obsługowego w KGHM Polska Miedź S.A O/ZG „Lubin” Celem pracy jest przeprowadzenie analizy zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas realizacji wybranego procesu obsługi szybów w kopalni w KGHM Polska Miedz S.A O/ZG „Lubin"". W ramach pracy scharakteryzowany zostanie wybrany proces obsługowy (etapy, kolejność operacji, wyposażenie, kadra, itp.), dla którego w kolejnym kroku zidentyfikowane powinny zostać: możliwe zagrożenia oraz zaproponowane środki zapobiegawcze. Zadania do wykonania w ramach pracy: 1. Przegląd wiedzy z obszaru metod oceny ryzyka (m.in. FMEA, drzewa zdarzeń, HAZOP, itd.). 2. Charakterystyka technologii wybranego procesu obsługowego. 3. Identyfikacja zagrożeń mogących wystąpić w procesie realizowanym zgodnie z przedstawioną technologią. 4. Ocena zidentyfikowanych zagrożeń ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia i wagę możliwych skutków. 5. Opracowanie propozycji zmniejszających ryzyko zidentyfikowanych zagrożeń. 6. Podsumowanie i wnioski. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
93 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Opracowanie modelu 3D wybranego fragmentu wyrobiska w środowisku wirtualnej rzeczywistości Celem pracy jest zbudowanie wirtualnego modelu fragmetu wybranego wyrobiska podziemnego w środowisku wirtualnej rzeczywistości i przetestowanie dostępnych rozwiązań technicznych. konstruowania takich modeli KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
94 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Opracowanie map przemieszczeń powierzchni terenu górniczego i ich zmian w czasie z zastosowaniem różnych technik interpolacji w GIS Celem pracy jest przygotowanie map przemieszczeń powierzchni terenu górniczego z zastosowaniem różnych metod interpolacji i wyznaczenie wskaźników deformacji powierzchni z zastosowaniem funkcji algebry mapy dla różnych okresów KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
95 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Możliwości zastosowania napedów pośrednich w przenośnikach taśmowych stosowanych w KGHM Wykazanie korzyści ze stosowania napędów pośrednich. Wytypowanie tras przenośnikowych odstawy głównej do zastosowania napędów pośrednich. Opracowanie koncepcji napędu pośredniego dla potrzeb KGHM. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
96 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Badanie zmian wilgoci strumienia objętości powietrza schładzanego. Określenie zmian wilgotności schładzanego strumienia powietrza, w aspekcie poprawy warunków klimatycznych, będzie wskazywało na skuteczność stosowanych urządzeń chłodniczych. Wartościowym wynikiem badań dołowych, będzie również określenie prędkości zachodzących w wyrobiskach procesów zmian parametrów fizycznych powietrza w zależności od zastosowanej mocy chłodniczej. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
97 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Algorytm doboru wentylatorów lutniowych w aspekcie obowiązujących przepisów górniczych. Celem pracy będzie opracowanie narzędzia informatycznego, wspomagającego dozór górniczy w sprawnym doborze urządzeń wentylacyjnych oraz wykonywaniu projektu, przy zabudowie wentylacji lutniowej. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
98 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Określenie bezwładności układu klimatyzacji na przykładzie wybranych wyrobisk. Przedmiotem pracy będą badania dołowe w wybranych wyrobiskach górniczych, np. komora mechaniczna, przodek, front eksploatacji, itp., w celu określenia czasu uzyskania wymaganych przepisami warunków klimatycznych. Wyniki badań umożliwią podejmowanie odpowiednich działań gospodarki chłodem oraz w zakresie profilaktyki zagrożenia klimatycznego. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
99 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Uwarunkowania techniczne ograniczania prędkości przepływu powietrza w szybach wdechowych kopalń polskich. Analiza technicznych możliwości zwiększenia prędkości przepływu powietrza w szybach wdechowych polskich kopalń podziemnych. Analiza polskich aktów prawnych w aspekcie weryfikacji technicznych rozwiązań maszyn i urządzeń szybowych, warunkujących ograniczanie prędkości przepływu powietrza. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
100 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Dobór interwałów czasowych do oceny stężeń gazów szkodliwych, przy pomiarach indywidualnymi miernikami gazów. W odniesieniu do laboratoryjnego wzorca pomiarowego, wykonanie indywidualnymi miernikami gazów stosowanymi w dowolnej kopalni rud miedzi, pomiarów dołowych stężeń wybranych gazów, w celu określenia poziomu zagrożenia gazowego. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
101 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Analiza wydzielania się siarkowodoru do przestrzeni wyrobisk, przy zmianach parametrów pracy powierzchniowych stacji wentylatorów głównego przewietrzania. Przeprowadzenie pomiarów dołowych zmian stężeń siarkowodru dla różnych stanów pracy wentylatorów głównych oraz ich postoju, w celu określenia poziomu zagrożenia występowaniem siarkowodoru. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
102 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Prowadzenie akcji ratowniczych w drążonych szybach w aspekcie obowiązujących przepisów. Analiza uwarunkowań prawnych dla akcji ratowniczych prowadzonych w głębionych szybach, przy uwzględnieniu możłiwości występujących zagrożeń naturalnych i ich głębokości. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
103 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Sposoby zabezpieczania załogi dołowej drążonych szybów przed możliwymi zagrożeniami naturalnymi. Analiza działań profilaktcznych dla zapewnienia bezpieczeństwa załogi dołowej, podczas drążenia szybów. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
104 Ocena efektywności aktywnej profilaktyki tąpaniowej w wybranych polach eksploatacyjnych w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin Charakterystyka aktywności sejsmicznej i zagrożenia tąpaniami. Analiza aktywności sejsmicznej. Wyznaczenie okresów o wysokim i niskim stanie zagrożenia sejsmicznego. Opis i analiza przebiegu eksploatacji w jej kolejnych etapach w powiązaniu z zagrożeniem sejsmicznym i tąpaniami. Charakterystyka grupowych robót strzałowych: częstotliwość, cykliczność, ilość zużytego MW, liczba strzelanych przodków. Ocena skuteczności aktywnej profilaktyki tapaniowej. Modyfikacje aktywnej profilaktyki tąpaniowej i ich wpływ na sejsmiczność górotworu. Analiza parametrów grupowych robót strzałowych w powiązaniu z aktywnością sejsmiczną. Określenie wpływu grupowych robót strzałowych na zagrożenie sejsmiczne - obliczenie korelacji i/lub współczynnika determinacji pomiędzy skutecznością grupowych robót strzałowych i ich parametrami. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
105 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Analiza korelacji zagrożenia sejsmicznego z liczbą i energią słabych i śladowych zjawisk sejsmicznych w KGHM Polska Miedź S. A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice Indukowana eksploatacją sejsmiczność górotworu jest wynikiem oddziaływania szeregu czynników technologicznych, geologicznych i organizacyjnych. Prognozowanie wstrząsu, czyli wyznaczenie momentu jego wystąpienia, wielkości jego energii oraz lokalizacji jest zadaniem trudnym. Duża liczba i energia związana ze słabymi i śladowymi zjawiskami sejsmicznymi może być prekursorem silnych wstrząsów. Analiza tych zjawisk oraz charakteru ich czasowego rozkładu pomiędzy silnymi wstrząsami (sprowokowanymi i samoistnymi) pozwoli na określenie ich związku ze stanem zagrożenia sejsmicznego. Na tej podstawie zostanie zweryfikowana możliwość zastosowania słabych zjawisk sejsmicznych w prognozowaniu silnych wstrząsów. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
106 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Ocena zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami w czasie długotrwałej i nieprzerwanej eksploatacji w wybranych polach eksploatacyjnych w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice Analiza i ocena aktywności sejsmicznej. Wytypowanie okresów eksploatacji o wysokim oraz o niskim stanie zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami. Analiza przebiegu eksploatacji w jej kolejnych etapach w powiązaniu z sejsmicznością górotworu. Omówienie warunków geologiczno-górniczych, systemów eksploatacji oraz zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami w wybranych polach eksploatacyjnych. Wytypowanie czynników geologicznych i technologicznych sprzyjających wzrostowi zagrożenia sejsmicznego; określenie ich wpływu na aktywność sejsmiczną. Ocena skuteczności zastosowanych metod profilaktyki tapaniowej. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
107 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Ocena efektywności aktywnej profilaktyki tąpaniowej w wybranych polach eksploatacyjnych w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice Charakterystyka aktywności sejsmicznej i zagrożenia tąpaniami. Analiza aktywności sejsmicznej. Wyznaczenie okresów o wysokim i niskim stanie zagrożenia sejsmicznego. Opis i analiza przebiegu eksploatacji w jej kolejnych etapach w powiązaniu z zagrożeniem sejsmicznym i tąpaniami. Charakterystyka grupowych robót strzałowych: częstotliwość, cykliczność, ilość zużytego MW, liczba strzelanych przodków. Wskaźnik SWSG. Ocena skuteczności aktywnej profilaktyki tapaniowej. Modyfikacje aktywnej profilaktyki tąpaniowej i ich wpływ na sejsmiczność górotworu. Analiza parametrów grupowych robót strzałowych w powiązaniu z aktywnością sejsmiczną. Określenie wpływu grupowych robót strzałowych na zagrożenie sejsmiczne - obliczenie korelacji i/lub współczynnika determinacji pomiędzy skutecznością grupowych robót strzałowych i ich parametrami. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
108 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Aktywność sejsmiczna górotworu w sąsiedztwie stref nieokruszcowanych w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice Charakterystyka aktywności sejsmicznej i zagrożenia tąpaniami. Analiza aktywności sejsmicznej. Wyznaczenie okresów o wysokim i niskim stanie zagrożenia sejsmicznego. Opis i analiza przebiegu eksploatacji w jej kolejnych etapach w powiązaniu z zagrożeniem sejsmicznym i tąpaniami. Określenie związku pomiędzy odległością linii frontu od stref nieokruszcowanych (kamiennych) i aktywnością sejsmiczną. Analiza skuteczności profilaktyki tąpaniowej. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
109 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Aktywność sejsmiczna górotworu w sąsiedztwie nieciągłych zaburzeń tektonicznych w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna Charakterystyka aktywności sejsmicznej i zagrożenia tąpaniami. Analiza aktywności sejsmicznej. Wyznaczenie okresów o wysokim i niskim stanie zagrożenia sejsmicznego. Opis i analiza przebiegu eksploatacji w jej kolejnych etapach w powiązaniu z zagrożeniem sejsmicznym i tąpaniami. Określenie związku pomiędzy odległością linii frontu od dyslokacji tektonicznej i aktywnością sejsmiczną. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
110 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Analiza trawności taśm przenośnikowych w kopalni miedzi „Polkowice – Sieroszowice” Celem pracy jest analiza zużycia taśm na przenośnikach w kopalni miedzi O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Na tej podstawie można prognozować trwałość taśm, która jest zagadnieniem kluczowym w racjonalnej eksploatacji przenośników taśmowych. Wiedza ta umożliwi opracowanie właściwej strategii wymian i napraw taśm. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
111 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Analiza trawności taśm przenośnikowych w kopalni miedzi „Lubin” Celem pracy jest analiza zużycia taśm na przenośnikach w kopalni miedzi O/ZG „Lubin”. Na tej podstawie można prognozować trwałość taśm, która jest zagadnieniem kluczowym w racjonalnej eksploatacji przenośników taśmowych. Wiedza ta umożliwi opracowanie właściwej strategii wymian i napraw taśm. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
112 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Analiza porównawcza gospodarki taśmami przenośnikowymi w trzech kopalniach rud miedzi Celem pracy jest analiza gospodarki taśmami przenośnikowymi w trzech kopalniach KGHM. Gospodarka taśmami przenośnikowymi jest obszernym zagadnieniem obejmującym wiele czynników dotyczących taśm oraz ich eksploatacji. Ocena aktualnego stanu taśmy wraz z wiedzą na temat stanu i symptomów zużycia taśmy jest głównym czynnikiem wpływającym na ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją przenośników taśmowych. W pracy zostanie wykonana analiza trwałości taśm, która określona zostanie na podstawie czasu nominalnej pracy taśmy oraz analizie uszkodzeń taśm. Zobrazowanie różnic i podobieństw ze wskazaniem pozytywów i negatywów rozwiązań stosowanych w danej kopalni pomoże w wypracowanie optymalnego modelu gospodarki taśmami. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
113 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Analiza porównawcza trwałości połączeń taśm przenośnikowych w kopalniach rud miedzi wykonanych w różnych technologiach Celem pracy jest analiza trwałości połączeń taśm przenośnikowymi w trzech kopalniach KGHM. Analizie poddane będę trwałości połączeń taśm z rdzeniem tekstylnym jedno i wieloprzekładkowe oraz taśmy z linkami stalowymi. Analiza obejmie metody połączeń mechanicznych, połączeń wykonanych przez klejenie na zimno oraz z zastosowaniem wulkanizacji. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
114 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Poprawa bezpieczeństwa przy zagrożeniu zawałowym na frontach ekploatacyjnych w wybranych polach ZG Lubin w warunkach skrępowanych W pracy zostanie przedstawiona, dla wybranych pól eksploatacyjnych, w których występuje zagrożenie zawałowe, analiza warunków geologicznych i technologii prowadzenia eksploatacji systemami komorowo-filarowymi oraz analiza zagrożeń naturalnych i charakterystyka profilaktyki dla zagrożeń naturalnych w ZG Lubin. Następnie zostaną zdefiniowane przyczyny zagrożenia zawałowego na frontach w wybranych polach eksploatacyjnych. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz określone zostaną kierunki poprawy bezpieczeństwa przy zagrożeniu zawałowym w polach eksploatacyjnych, w których stosowane są systemy komorowo-filarowe w ZG Lubin. W badaniach i analizach dyplomant będzie korzystał ze specjalistycznego oprogramowania oraz stanowisk badawczych w Pracowni Badań Nieinwazyjnych Górotworu i Modelowania Numerycznego PWr. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
115 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Poprawa bezpieczeństwa przy koordynacji robót górniczych w sąsiednich polach eksploatacyjnych w ZG Lubin W pracy zostaną wybrane do analiz sąsiednie pola eksploatacyjne, w których stosowana jest koordynacja robót górniczych w ZG Lubin. Zostanie wykonana analiza warunków geologicznych i technologii prowadzenia eksploatacji systemami komorowo-filarowymi oraz analiza zagrożeń naturalnych i charakterystyka profilaktyki dla zagrożeń naturalnych. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz dyplomant zaproponuje sposób poprawy bezpieczeństwa oraz optymalizacji robót w polach, w których stosowana jest koordynacja robót górniczych. W badaniach i analizach dyplomant będzie korzystał ze specjalistycznego oprogramowania oraz stanowisk badawczych w Pracowni Badań Nieinwazyjnych Górotworu i Modelowania Numerycznego PWr. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
116 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Poprawa bezpieczeństwa przy zagrożeniu zawałowym na frontach eksploatacyjnych w wybranych polach ZG Rudna w warunkach skrępowanych W pracy zostanie przedstawiona, dla wybranych pól eksploatacyjnych, w których występuje zagrożenie zawałowe, analiza warunków geologicznych i technologii prowadzenia eksploatacji systemami komorowo-filarowymi oraz analiza zagrożeń naturalnych i charakterystyka profilaktyki dla zagrożeń naturalnych w ZG Rudna. Następnie zostaną zdefiniowane przyczyny zagrożenia zawałowego na frontach w wybranych polach eksploatacyjnych. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz określone zostaną kierunki poprawy bezpieczeństwa przy zagrożeniu zawałowym w polach eksploatacyjnych, w których stosowane są systemy komorowo-filarowe w ZG Rudna. W badaniach i analizach dyplomant będzie korzystał ze specjalistycznego oprogramowania oraz stanowisk badawczych w Pracowni Badań Nieinwazyjnych Górotworu i Modelowania Numerycznego PWr. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
117 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Poprawa bezpieczeństwa przy koordynacji robót górniczych w sąsiednich polach eksploatacyjnych w ZG Rudna W pracy zostaną wybrane do analiz sąsiednie pola eksploatacyjne, w których stosowana jest koordynacja robót górniczych w ZG Rudna. Zostanie wykonana analiza warunków geologicznych i technologii prowadzenia eksploatacji systemami komorowo-filarowymi oraz analiza zagrożeń naturalnych i charakterystyka profilaktyki dla zagrożeń naturalnych. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz dyplomant zaproponuje sposób poprawy bezpieczeństwa oraz optymalizacji robót w polach, w których stosowana jest koordynacja robót górniczych. W badaniach i analizach dyplomant będzie korzystał ze specjalistycznego oprogramowania oraz stanowisk badawczych w Pracowni Badań Nieinwazyjnych Górotworu i Modelowania Numerycznego PWr. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj
118 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Przestrzenna analiza występowania kobaltu oraz innych metali w obszarze eksploatacyjnym ZG Lubin. Praca ma na celu przeprowadzenie analiz na próbach skalnych pobranych w obrębie ZG Lubin. Celem jest otrzymanie mapy ukazującej przestrzenne występowanie kobaltu oraz innych metali (z naciskiem na metale krytyczne) KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
119 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Zmienność zawartości stężeń nuklidów w wodach i osadach dołowych O/ZG Polkowice Sieroszowice na podstawie danych archiwalnych Celem pracy jest zebranie danych archiwalnych dotyczących zawartości nuklidów w wodach podziemnych dopływających bezpośrednio z górotworu oraz płynących przez system odwadniania danego ZG. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na punkty, które były opróbowywane przez kilka następujących po sobie lat aby ocenić zmienność stężenia nuklidów w czasie. Na tej podstawie oraz w oparciu o dostępna literaturę przeprowadzona zostanie analiza zmienności w czasie stężenia nuklidów co ma istotny wpływ na planowanie robót dołowych w aspekcie bezpieczeństwa górników. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
120 Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Wpływ prowadzonej eksploatacji podziemnej na położenie zwierciadła wód podziemnych w podplejstoceńskich piezometrach na przykładzie O/ZG Polkowice Sieroszowice Prowadzenie eksploatacji górniczej złoża związane jest z koniecznością jego odwodnienia co prowadzi do zmian warunków hydrodynamicznych w górotworze. Objawia się to poprzez zmianę położenia zwierciadła wód podziemnych w nadkładzie złoża. Zmiany te obserwowane są w sieci piezometrów podplejtoceńskich zlokalizowanych na całym obszarze LGOM. Zmiany te są powiązane z aktualną eksploatację w rejonach wydobywczych. Celem pracy jest powiazanie dopływów do kopalni w rejonach bieżącej eksploatacji ze położeniem zwierciadła w podplejstoceńskich piezometrach oraz określenia czasu i wielkości ich reakcji na prowadzone prace dołowe na wybranym O/ZG. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
121 Uczelnia Jana Wyżykowskiego Zakres tematyczny obejmuje zmianę technologii produkcji koncentratów miedzi, która podyktowana jest potrzebą huty - na przykładzie segregacji koncentratów w O/ZWR Rudna Przedmiotem pracy będzie analiza parametrów produkcyjnych przed i po zmianie technologicznej, dotyczącej segregacji koncentratów miedzi pod względem zawartości w nich węgla organicznego. KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud Aplikuj
122 Uczelnia Jana Wyżykowskiego Opracowanie sytemu odwodnienia wyrobisk górniczych w rejonie G – 5 w aspekcie możliwości prowadzenia robót górniczych w O/ZG „Lubin” Zagadnienie ograniczenia zagrożenia wodnego związane z zawodnieniem górotworu rozpatrywane będzie w dwóch aspektach związanych miedzy innymi z ograniczeniem wycieków wodnych z górotworu poprzez zastosowanie sposobów izolowania miejsc wypływu wody z górotworu do wyrobisk górniczych. W pracy zaprojektowany zostanie system ukierunkowania spływu wód do wyznaczonych miejsc w rejonie G-5. Określona zostanie wielkość stopnia napływu wód a w konsekwencji zaprojektowane zostaną wielkości pomp odwadniających wraz z oceną ze względów wentylacyjnych potrzeby budowania tzw. „przegród wodnych”. Przedstawienie propozycji przemieszczania wody do komory pomp głównego odwadniania. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
123 Uczelnia Jana Wyżykowskiego Wpływ stosowania podsadzki hydraulicznej na warunki klimatyczne w oddziale eksploatacyjnym G-4 w O/ZG „Lubin”. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów temperatury suchej, temperatury wilgotnej, wydatku powietrza, ciśnienia powietrza w oddziale stosującym podsadzkę hydrauliczną dokonana zostanie ocena wpływu podsadzki hydraulicznej na stan warunków klimatycznych. W pracy omówione i scharakteryzowane będą również warunki górniczo-geologiczne jak i stosowana podsadzka. Na załączonych rysunkach określone zostaną miejsca pomiarów i rejon podsadzania. Dokonanie zostanie porównanie warunków cieplnych rejonów eksploatacji z/bez podsadzką(-i) hydrauliczną(-ej). KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
124 Uczelnia Jana Wyżykowskiego Wpływ prowadzenia eksploatacji systemem komorowo-filarowym z podsadzką hydrauliczną na aktywność sejsmiczną górotworu w rejonie ZG Lubin. Mechanizm wstrząsu sejsmicznego do tej pory nie jest do końca rozpoznany. Wiadome jest, że warunki górniczo-geologiczne mają istotny wpływ na sejsmiczność górotworu a co za tym idzie na ilość zjawisk dynamicznych jakie występują podczas prowadzenia robót. Celem pracy będzie ocena wpływu prowadzenia eksploatacji systemem komorowo-filarowym z podsadzką hydrauliczną na aktywność sejsmiczną wybranych oddziałów eksploatacyjnych. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
125 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Wydział Geografii i Geologii Badanie mineralogiczne łupków miedzionośnych ze szczególnym uwzględnieniem minerałów ilastych jako wskaźników paleośrodowiska ich depozycji i diagenezy W ramach planowanej pracy proponujemy przebadania próbek łupków miedzionośnych z różnych części basenu sedymentacyjnego. Ponad to praca będzie miała na celu zbadanie przemian minerałów ilastych zachodzących w profilach wietrzeniowych rozwiniętych na składowiskach osadów poflotacyjnych między innymi w Żelaznym Moście. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" Aplikuj
126 Uniwersytet Wrocławski - Wydział nauk o ziemi i kształtowaniu środowiska Analiza budowy stref naturalnej cementacji spękań i pustek w wybranych obszarach złoża rud miedzi w ZG Polkowice-Sieroszowice Systemy spękań i pustek stanowią drogi migracji cieczy ze stref pozazłożowych w obręb złoża. Strefy te ulegają naturalnej cementacji w wyniku krystalizacji minerałów z krążących roztworów, w efekcie której przepływ ulega ograniczeniu lub zanika. Celem opracowania jest analiza budowy stref kopalnej i współczesnej cementacji spękań i pustek, określenie rodzajów spoiw oraz odtworzenie ewolucji stref zabliźnionych mineralnie. Uzyskane wyniki umożliwią pogłębienie wiedzy w zakresie lokalnych dróg migracji roztworów w złożu oraz rozpoznanie naturalnych procesów samolikwidacji wycieków. Wiedza ta wykorzystana może być przy opracowywaniu technik likwidacji zjawisk wodnych. W aspektach naukowych przyczyni się ona do rozpoznania budowy stref migracji roztworów oraz zróżnicowania składu, struktury i tekstury naturalnych spoiw zabliźniających pustki i spękania w złożach miedzi na monoklinie przedsudeckiej. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
127 Uniwersytet Wrocławski - Wydział nauk o ziemi i kształtowaniu środowiska Analiza sedymentologiczno-strukturalna skał łupku miedzionośnego w wybranym obszarze złoża rud miedzi w ZG Polkowice-Sieroszowice Skały łupku miedzionośnego są najbogatsze w mineralizację miedziową, jednakże jest ona zmienna w profilu złoża. Celem badań jest rozpoznanie przyczyn zmienności okruszcowania w oparciu o analizę sedymentologiczno-strukturalną skał łupku w obszarach usytuowanych w północnej części ZG Polkowice-Sieroszowice. Badania pozwolą określić związek pomiędzy cechami geologicznymi skał a rozkładem mineralizacji miedziowej. W aspektach naukowych wyniki badań przyczynią się do pełniejszego rozpoznania budowy i genezy skał w ogniwach łupkowych na monoklinie przedsudeckiej i ich postdiagenetycznej ewolucji. Mogą być one użyteczne przy konturowaniu obszarów o najwyższej i obniżonej mineralizacji miedziowej w obszarze ZG Polkowice-Sieroszowice. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
128 Uniwersytet Wrocławski - Wydział nauk o ziemi i kształtowaniu środowiska Budowa geologiczna serii złożowej rud miedzi w rejonie struktury Jakubowa Celem badań jest określenie budowy geologicznej złoża rud miedzi w północnej części ZG Polkowice-Sieroszowice. Zakres badań obejmie analizę sedymentacyjno-strukturalną skał cechsztyńskich w rejonie struktury Jakubowa oraz podjęta zostanie próba ustalenia wpływu tej struktury na litofacjalne wykształcenie serii złożowej oraz na deformację skał cechsztyńskich w rejonie struktury. Badania pozwolą określić styl deformacji w badanej części złoża oraz przestrzenny rozkład struktur tektonicznych występujących w strefie struktury Jakubowa. Wyniki mogą zostać wykorzystane do oceny potencjalnych dróg migracji solanek z warstw występujących ponad serią złożową. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
129 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Wpływ warunków atmosferycznych na proces produkcji wody lodowej na Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej. W zakresie pracy należy określić wpływ zmiennych warunków atmosferycznych na wydajność chłodniczą zabudowanych urządzeń oraz systemów i technologii współpracujących wzajemnie przy produkcji wody lodowej KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
130 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej szyb SG-1. W zakresie pracy należy określić bilans kosztów eksploatacyjnych mających decydujących wpływ na jednostkowy koszt wyprodukowania 1 MWh w różnych okresach roku. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
131 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Opracowanie charakterystyk wydajnościowych chłodnic eksploatowanych w Dołowym Systemie Klimatyzacji Centralnej. W zakresie pracy należy określić bilans chłodniczy pracujących urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem strat wynikających z poziomu wilgotności powietrza na wlocie do chłodnicy. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
132 KGHM Polska Miedź S.A. O/Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji Koncepcja budowy mobilnego agregatu wody lodowej chłodzonego powietrzem z przeznaczeniem do schładzania wydzielonych miejsc pracy na czas awarii lub remontu. W zakresie pracy należy okreslić koncepcję mobilnego urządzenia chłodniczego przeznaczonego do transportu i chłodzenia wydzielonych miejsc pracy na dole kopalni. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
133 KGHM Polska Miedź S.A. O/Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych, zużycie mediów oraz bilans chłodniczy agregatów klimatyzacji stanowiskowych współpracujących z kabinami stanowiskowymi w zmiennych warunkach klimatycznych. W zakresie pracy należy okreslić bilans kosztów eksloatacyjnych mających decydującyc wpływ na utrzymanie ciągłości produkcji chłodu urządzeń klimatyzacji stanowiskowej. KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" Aplikuj
134 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej Opracowanie modelu geologicznego w obszarze złożowym ZG Rudna (KGHM PM S.A.) w aspekcie możliwości migracji siarkowodoru i węglowodorów Na podstawie modelu geologicznego Obszaru Górniczego Rudna z wykorzystaniem wyników wcześniejszych badań geochemicznych skał i gazów zostanie wykonana ocena możliwości migracji węglowodorów i siarkowodoru w aspekcie wystąpień zagrożeń tych gazów w serii złożowej rud miedzi i soli. KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Aplikuj
135 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej Geneza związków organicznych występujących w wodach dopływających do wyrobisk górniczych ZG Polkowice-Sieroszowice (KGHM PM S.A.) Związki organiczne występujące w wodach dopływających do wyrobisk kopalnianych zostaną wydzielone i poddane analizom GC-FID i GC-MS w celu ustalenia składu cząsteczkowego. Obecność specyficznych biomarkerów, wartości wyznaczonych parametrów i obliczonych wskaźników geochemicznych pozwolą na określenie ich potencjalnego źródła oraz odtworzenie możliwych ścieżek migracji KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Aplikuj
136 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej Charakterystyka gazów zaokludowanych występujących w serii złożowej ZG Rudna (KGHM PM S.A.) Na podstawie wyników archiwalnych badań składu cząsteczkowego gazów zaokludowanych w różnych wydzieleniach litostratygraficznych serii złożowej ZG Rudna zostanie przeprowadzona analiza rozkładu wystąpień poszczególnych składników tych gazów. Zostanie podjęta próba wypracowania trendów zmienności zawartości poszczególnych składników gazu. KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Aplikuj
137 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej Charakterystyka gazów zaokludowanych występujących w serii złożowej ZG Polkowice-Sieroszowice (KGHM PM S.A. ) Na podstawie wyników archiwalnych badań składu cząsteczkowego gazów zaokludowanych w różnych wydzieleniach litostratygraficznych serii złożowej ZG Polkowice-Sieroszowice zostanie przeprowadzona analiza rozkładu wystąpień poszczególnych składników tych gazów. Zostanie podjęta próba wypracowania trendów zmienności zawartości poszczególnych składników gazu. KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Aplikuj
138 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej Utwory dolomitu głównego jako potencjalne źródło węglowodorów w serii złożowej KGHM PM S.A. "Na podstawie wyników badań geochemii organicznej (pirolitycznych Rock-Eval oraz dystrybucji biomarkerów) próbek pobranych z dolomitu głównego w wybranych rejonach obszaru złożowego KGHM PM S.A. zostanie dokonana ich charakterystyka pod kątem ilości, typu genetycznego i stopnia przeobrażenia obecnej tam materii organicznej. Wykonane badania umożliwią ocenę możliwości generowania węglowodorów (gazowych i ciekłych) przez te skały w aspekcie wystąpień zagrożeń węglowodorami w serii złożowej rud miedzi. "Na podstawie wyników badań geochemii organicznej (pirolitycznych Rock-Eval oraz dystrybucji biomarkerów) próbek pobranych z dolomitu głównego w wybranych rejonach obszaru złożowego KGHM PM S.A. zostanie dokonana ich charakterystyka pod kątem ilości, typu genetycznego i stopnia przeobrażenia obecnej tam materii organicznej. Wykonane badania umożliwią ocenę możliwości generowania węglowodorów (gazowych i ciekłych) przez te skały w aspekcie wystąpień zagrożeń węglowodorami w serii złożowej rud miedzi. " "Na podstawie wyników badań geochemii organicznej (pirolitycznych Rock-Eval oraz dystrybucji biomarkerów) próbek pobranych z dolomitu głównego w wybranych rejonach obszaru złożowego KGHM PM S.A. zostanie dokonana ich charakterystyka pod kątem ilości, typu genetycznego i stopnia przeobrażenia obecnej tam materii organicznej. Wykonane badania umożliwią ocenę możliwości generowania węglowodorów (gazowych i ciekłych) przez te skały w aspekcie wystąpień zagrożeń węglowodorami w serii złożowej rud miedzi. KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Aplikuj
139 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej Materia organiczna w utworach łupku miedzionośnego (T1) i wapienia cechsztyńskiego (Ca1) jako źródło zanieczyszczeń powietrza w wyrobiskach kopalń KGHM PM S.A. Analiza składu pirolizatów powstałych w trakcie pirolizy sprzęgniętej z chromatografią gazową i spektrometrią mas (Py-GC-MS) próbek skał pochodzących z T1 i Ca1, pobranych z wyrobisk kopalnianych, umożliwi identyfikację lotnych związków chemicznych, które mogą być generowane podczas przeobrażenia rozproszonej w tych utworach materii organicznej. Otrzymane wyniki pozwolą na określenie potencjalnego wpływu otoczenia skalnego na skład zanieczyszczeń gazowych w atmosferze kopalnianej. KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Aplikuj
140 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej Występowanie przejawów węglowodorów w utworach cechsztynu w wybranym obszarze górniczym KGHM PM S.A. Na podstawie analizy profili litologicznych odwiertów powierzchniowych oraz kopalnianych w wybranym obszarze złożowym KGHM PM S.A. zostanie opracowana statystyka występowania objawów węglowodorów. Efektem pracy będzie porównanie poszczególnych wydzieleń litostratygraficznych cechsztynu pod względem obecności w nich przejawów węglowodorów oraz próba przedstawienia ich przestrzennego występowania. KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Aplikuj
141 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej Występowanie przejawów węglowodorów w utworach cechsztynu w wybranym obszarze górniczym KGHM PM S.A. Na podstawie analizy profili litologicznych odwiertów powierzchniowych oraz kopalnianych w wybranym obszarze złożowym KGHM PM S.A. zostanie opracowana statystyka występowania objawów węglowodorów. Efektem pracy będzie porównanie poszczególnych wydzieleń litostratygraficznych cechsztynu pod względem obecności w nich przejawów węglowodorów oraz próba przedstawienia ich przestrzennego występowania. KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Aplikuj
142 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa w przemyśle na przykładzie HM "Głogów" Opis rozwiązań i układów automatyki zabezpieczeniowej w sieciach elektroenergtycznych WN i ŚN w przemyśle hutniczym. Analiza zabezpieczeń w zakresie poprawnego doboru i nastaw w jednej z wybranych głównych stacji elektroenergtycznych HM Głogów - GST1 lub GST-2. KGHM Polska Miedź S.A. Centrala, KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów Aplikuj
143 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala Analiza możliwości zastosowania przekształtnika częstotliwości do odzyskiwania energii oraz rozruchu silnika synchronicznego znacznej mocy typu GAe 1715/20t Celem pracy jest analiza możliwości wykorzystania przekształtnika częstotliwości do rozruchu silnika synchronicznego, odzyskiwania energii podczas hamowania oraz wykorzystania silnika jako generator wolnoobrotowy KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" Aplikuj